CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR BÃNCII ROMÂNEŞTI S.A. MEMBRÃ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE

În conformitate cu prevederile articolelor nr. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale art. nr. 10 din Actul Constitutiv al Bãncii,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BÃNCII ROMÂNEŞTI S.A. MEMBRÃ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

C O N V O A C Ã

acţionarii bãncii pentru a participa în ziua de 6 mai 2011, orele 11,00 la Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor care va avea urmatoarea Ordine de zi:

ORDINEA DE ZI
a Adunãrii Generale Ordinare a Acţionarilor

1. Aprobarea situaţiilor financiare statutare şi IFRS pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 13/2008 şi Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 15/2009, însoţite de Rapoartele Consiliului de Administraţie şi Rapoartele auditorului.
2. Descãrcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2011.
4. Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenitã pentru exerciţiul în curs.
5. Confirmarea domnului Marinis Stratopoulos în funcţia de Vice-Preşedinte al Consiliului de Administraţie, confirmarea domnilor Dimitrios Frangetis şi Panagiotis Karandreas în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie şi prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie pentru doamna Crina Cosma. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesionalã a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se aflã la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultatã şi completatã de aceştia.
6. Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
7. Contractul cadru de administraţie pentru membrii Consiliului de Administratie.

Lucrãrile Adunãrii Generale a Acţionarilor vor avea loc la sediul Union International Business Center, etaj 1, din strada Ion Campineanu nr. 11, Sector 1, Bucureşti.

Acţionarii îndreptãţiţi sã participe la lucrãrile Adunãrii Generale sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor Bãncii la data de 15.04.2011.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor va avea loc a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi orã şi cu aceeaşi Ordine de zi.

Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea Generalã a Acţionarilor prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot imputernici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Acţionarii persoane fizice care nu vor putea sã participe la lucrãrile Adunãrii Generale pot participa prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordate pentru aceastã adunare generalã.

Acţionarii persoane fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice vor avea asupra lor actul de identitate. Procurile, în original, se vor depune la sediul Bãncii Româneşti S.A. Membrã a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General, cu cel putin 48 de ore înainte de data şedinţei.

Materialele supuse dezbaterii, precum şi formularele de procuri speciale se pot obţine şi/sau consulta la sediul Bãncii - Divizia Secretariat General - din Bucureşti, str. Ion Campineanu nr. 11, sector 1, precum şi prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa www.banca-romaneasca.ro, începand cu data publicãrii convocãrii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Bãncii Româneşti SA Membrã a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General sau la tel. 0040-21-305.90.23 sau 305.91.54, intre orele 8.30-17.00.

Agis Leopoulos,
Preşedinte al Consiliului de Administratie