CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARĂ SI EXTRAORDINARĂ ALE ACŢIONARILOR BĂNCII ROMÂNESTI S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

În conformitate cu prevederile articolelor nr. 111, 113 şi 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 10 din Actul Constitutiv al Băncii,


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII ROMÂNEŞTI S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE C O N V O A C Ă

acţionarii băncii pentru a participa în ziua de 9 mai 2012, orele 11,00 la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi în aceeaşi zi, la orele 12,00 la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ce vor avea urmatoarele Ordine de zi:ORDINEA DE ZI
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Băncii la 31 decembrie 2011(întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate), precum şi a situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), însoţite de Rapoartele Consiliului de Administraţie şi Rapoartele auditorului financiar.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2011.

3. Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2012.

4. Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs.

5. Modificarea componenţei şi structurii Consiliului de Administraţie. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

6. Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.ORDINEA DE ZI
a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor

1. Notă privind ratificarea operaţiunilor aprobate de către Consiliul de Administraţie conform deciziei din data de 12 octombrie 2011.
Lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor vor avea loc la sediul Eurotower Building, etaj 6 situat în str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2, Bucuresti.

Acţionarii îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunărilor Generale sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor Băncii la data de 17.04.2012.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarile Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor vor avea loc a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceleaşi Ordine de zi.

Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Acţionarii persoane fizice care nu vor putea să participe la lucrările Adunărilor Generale pot participa prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordate pentru aceaste adunări generale.

Acţionarii persoane fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice vor avea asupra lor actul de identitate. Procurile, în original, se vor depune la sediul Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General, cu cel putin 48 de ore înainte de data şedinţei.

Materialele supuse dezbaterii, precum şi formularele de procuri speciale se pot obţine şi/sau consulta la sediul Băncii - Divizia Secretariat General - din Bucureşti, str. Dinu Vintila nr. 11, etaj 6, sector 2, precum şi prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa www.banca-romaneasca.ro, începand cu data publicării convocării.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Băncii Româneşti SA Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General sau la tel. 0040-21-305.90.23 sau 305.91.54, intre orele 8.30-17.00.

Agis Leopoulos,
Preşedinte al Consiliului de Administratie