CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR BĂNCII ROMÂNEŞTI S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

În conformitate cu prevederile articolelor nr. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 10 din Actul Constitutiv al Băncii,


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII ROMÂNEŞTI S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE C O N V O A C Ă

acţionarii băncii pentru a participa în ziua de 8 august 2012, orele 11,00 la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea următoarea Ordine de zi:


ORDINEA DE ZI
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

1. Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Băncii. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Lucrările Adunării Generale a Acţionarilor vor avea loc la sediul Eurotower Building situat în str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 6, sector 2, Bucureşti.

Acţionarii îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor Băncii la data de 31 iulie 2012.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi Ordine de zi.

Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot imputernici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Acţionarii persoane fizice care nu vor putea să participe la lucrările Adunării Generale pot participa prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordate pentru această Adunare Generală.

Acţionarii persoane fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice vor avea asupra lor actul de identitate. Procurile, în original, se vor depune la sediul Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General, cu cel putin 48 de ore înainte de data şedinţei.

Materialele supuse dezbaterii, precum şi formularele de procuri speciale se pot obţine şi/sau consulta la sediul Băncii - Divizia Secretariat General - din Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 6, sector 2, precum şi prin intermediul paginii noastre de internet accesând adresa www.banca-romaneasca.ro, începand cu data publicării convocării.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Secretariat General sau la tel. 0040-21-305.90.23 sau 305.91.54, intre orele 8.30-17.00.


Marinis Stratopoulos,
Vice-Preşedinte al Consiliului de Administraţie