CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR BĂNCII ROMÂNESTI S.A. MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

În conformitate cu prevederile articolelor nr. 111 şi 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 10 din Actul Constitutiv al Băncii,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al BĂNCII ROMÂNEŞTI S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece C O N V O A C Ă

acţionarii băncii pentru a participa în ziua de 9 mai 2019, orele 10,00 la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea urmatoarea Ordine de zi:

ORDINEA DE ZI
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2018, inclusiv a Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar.

2. Repartizarea profitului aferent anului 2018.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2018.

4. Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2019.

5. Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs.

6. Modificări în structura și componența Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de către aceştia.

7. Numirea auditorului financiar pentru 2019.

Lucrările Adunării Generale a Acţionarilor vor avea loc la sediul băncii din Clădirea BoC, etaj 3, situată în str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, Bucureşti.

Acţionarii îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale sunt cei înscrişi în Registrul Acţionarilor Băncii la data de 22.04.2019.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc a doua zi, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi Ordine de zi.

Acţionarii persoane juridice pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane pentru a-i reprezenta.

Acţionarii persoane fizice care nu vor putea să participe la lucrările Adunării Generale pot participa prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordată pentru această adunare generală.

Acţionarii persoane fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice vor avea asupra lor actul de identitate. Procurile, în original, se vor depune la sediul Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Guvernanță Corporatistă, cu cel putin 48 de ore înainte de data şedinţei.

Materialele supuse dezbaterii, precum şi formularele de procuri speciale se pot obţine şi/sau consulta la sediul Băncii - Divizia Guvernanță Corporatistă - din Bucureşti, str. George Constantinescu nr. 3, Clădirea BoC, etaj 3, sector 2, precum şi prin intermediul paginii de noastre de internet accesând adresa www.banca-romaneasca.ro, începand cu data publicării convocării.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Băncii Româneşti SA Membră a Grupului National Bank of Greece - Divizia Guvernanță Corporatistă sau la tel. 0040-21-305.90.23 sau 305.91.54, intre orele 8.30-17.00.

Marinis Stratopoulos,
Preşedinte al Consiliului de Administraţie