Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece

Consiliul de Administratie al Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, o institutie de credit infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania in calitate de societate pe actiuni, avand sediul social in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, pe strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/29196/1992, CUI 4829576, inregistrata la Registrul Institutiilor de Credit al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RB-PJR-40-017/18.02.1999, avand un capital social de 748,648,220 RON ("Societatea" sau "Banca"),

Avand in vedere:

a) Prevederile art. 111, 113 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare ("Legea Societatilor");

b) Prevederile art. 9 si 10 din Actul Constitutiv al Societatii ("Actul Constitutiv");

c) Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 din data de 23 decembrie 2019, aproband convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Societatii,

Consiliul de Administratie al Societatii prin prezenta convoaca:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajul 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, pe data de 31 ianuarie 2020, la ora 11:00, cu urmatoarea ordine de zi:

1.1. Schimbarea numelui Societatii din "Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece" in "Banca Romaneasca S.A.", ca urmare a rezervarii de denumire nr. 644192 din data de 19 decembrie 2019 emisa de Oficiul Registrului Comertului si schimbarea emblemei Societatii pentru a elimina referinta la "Membra a Grupului National Bank of Greece". Propunerea emblemei noi este disponibila la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania.

1.2. Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

1.2.1. Art. 1.1 din Actul Constitutiv urmeaza a fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Denumirea Bancii este BANCA ROMANEASCA S.A. (denumita in continuare Banca)."

1.2.2. Art. 6 din Actul Constitutiv urmeaza a fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Capitalul social subscris si varsat este de 748.648.220 lei si este impartit in 374.324.110 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 2 lei. Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:

a) Banca de Export - Import a Romaniei EximBank S.A. detine 371.624.509 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2 lei fiecare si cu valoare nominala totala de 743.249.018 lei, reprezentand 99,28% din capitalul social al Bancii;

b) Lista de actionari (persoane juridice) detinand 87.020 de actiuni nominative, cu valoare nominala de 2 lei fiecare si valoare nominala totala de 174.040 lei, reprezentand 0,02% din capitalul social al Bancii;

c) Lista de actionari (persoane fizice) detinand 2.612.581 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2 lei fiecare si o valoare nominala totala de 5.225.162 lei, reprezentand 0,7% din capitalul social al Bancii."

1.2.3. Art. 8.9 din Actul Constitutiv urmeaza a fi sters.

1.2.4. Art. 12.1 din Actul Constitutiv urmeaza a fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Banca este administrata de un Consiliu de Administratie alcatuit din 5 administratori, dintre care un Presedinte si un Vicepresedinte, numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii va stabili la numirea membrilor Consiliului de Administratie care va fi structura acestui organ al Bancii si numarul de membri la care se va raporta calculul majoritatii necesare pentru adoptarea deciziilor acestuia, in conditiile reglementarilor legale aplicabile. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi si cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie va fi independent, in sensul prevederilor legale si de reglementare in materie. Presedintele si/sau Vicepresedintele numit de Adunarea Generala, va putea fi revocat numai de aceasta."

1.2.5. Art. 12.3 din Actul Constitutiv urmeaza a fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Fiecare actionar care detine cel putin 10% din actiunile Bancii va nominaliza catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cel putin o persoana, pentru a fi aleasa membru al Consiliului de Administratie."

1.2.6. Art. 12.4 din Actul Constitutiv urmeaza a fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Conducerea Bancii este delegata catre Directorii Bancii de catre Consiliul de Administratie, in sensul dispozitiilor art. 107 alin. 1 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si art. 143 din Legea nr. 31/1990, legea societatilor (denumite in prezentul ACT CONSTITUTIV "Directorii Bancii"). Directorii Bancii sunt acele persoane carora le-au fost delegate atributii de conducere si au fost aprobate de catre Banca Nationala a Romaniei."

1.2.7. Anexa 1 din Actul Constitutiv urmeaza a fi stearsa.

1.2.8. Anexa 2 din Actul Constitutiv urmeaza a fi stearsa. Aceasta stergere urmeaza a fi reflectata in intreg textul Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

i. Art. 13.1 va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Consiliul de Administratie va desemna un Comitet Executiv, format din Directorii Bancii - definiti conform dispozitiilor art. 12.4."

ii. Art. 14.2 paragraful (1) va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Angajarea patrimoniala a Bancii se face cu semnatura unuia dintre Directorii Bancii sau a unuia sau mai multor salariati ai Bancii imputerniciti in acest scop prin reglementarile interne."

1.2.9. Emblema Socitatii din Anexa 3 a Actului Constitutiv va fi inlocuita cu noua emblema din punctul 1.1 de mai sus.

1.2.10. Renumerotarea anexelor din Actul Constitutiv, astfel incat Anexa 3 va deveni Anexa 1, Anexa 4.1 va deveni Anexa 2.1 si Anexa 4.2 va deveni Anexa 2.2. Renumerotarea anexelor va fi reflectata in intreg textul Actului Constitutiv , dupa cum urmeaza:

i. Art. 3.1 paragraful (1) va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Sediul social al Bancii se afla in Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, str. George Constantinescu nr. 3, Sector 2, 020339, Bucuresti, Romania. Banca isi poate desfasura activitatea si in alte sedii reale, precizate in Anexa 2.1 la prezentul ACT CONSTITUTIV."

ii. Art. 3.2 paragraful (2) va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Sucursalele Bancii sunt unitati operationale dependente din punct de vedere juridic de Banca, sunt abilitate sa efectueze in mod direct oricare dintre activitatile acesteia si reprezinta Banca in raporturile cu tertii si in justitie, prin managerii acestora, in limita mandatului si competentelor acordate de catre Banca. Sediile secundare ale Bancii sunt mentionate in Anexa 2.2 la prezentul ACT CONSTITUTIV."

iii. Art. 19.2 va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Sigla Bancii este prezentata in Anexa 1."

iv. Art. 22.2 va fi modificat si inlocuit cu urmatorul text: "Anexele fac parte integranta din prezentul ACT CONSTITUTIV si contin: Anexa 1 - Sigla Bancii; Anexa 2.1 - Sediile reale ale Bancii; Anexa 2.2 - Sediile secundare ale Bancii."

1.3. Imputernicirea Directorilor Bancii (Conducatorii) cu capacitate si puteri depline sa reprezinte Societatea si (i) sa duca la indeplinire toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicarea si implementarea hotararii adoptate, (ii) sa semneze oricare si toate documentele necesare pentru punerea in acord cu cerintele legale, (iii) precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati in fata notarilor publici din Romania, Oficiului Registrului Comertului, precum si a oricarei autoritati, institutii publice, banci sau persoane legale sau fizice, pentru indeplinirea si inregistrarea hotararilor adoptate de catre actionarii Societatii.

In lipsa cvorumului necesar pentru convocarea valabila a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pe data de 31 ianuarie 2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi reconvocata pentru data de 3 februarie 2020, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa persoanele inregistrate ca actionari ai Societatii la data de referinta 20 ianuarie 2020.

Actionarii au dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in persoana sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, potrivit Legii Societatilor si Actului Constitutiv. Procurile semnate si completate conform legii vor fi transmise la sediul Societatii, in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele mentionate in ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si orice alte informatii suplimentare cu privire la aceste subiecte, pot fi obtinute de la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, nr. de telefon +40213059023 / +40213059154 , nr. fax +40213059191, adresa de e-mail actionariat@brom.ro.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii va avea loc la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajul 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, pe data de 31 ianuarie 2020, la ora 12:00, cu urmatoarea ordine de zi:

2.1. Luarea la cunostinta de catre actionari a renuntarii la mandat de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv a Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

2.1.1. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Marinis Stratopoulos in calitate de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data la care Dl. Traian Sorin Halalai, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie conform punctului 2.3 c) de mai jos, va avea dreptul sa isi inceapa mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;

2.1.2. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Konstantinos Bratos in calitate de Vicepresedinte si membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

2.1.3. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Ioannis Kougionas in calitate de membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data la care Dl. Lucian Claudiu Anghel, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie conform punctului 2.3. a) de mai jos, va avea dreptul sa isi inceapa mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;

2.1.4. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Petru Rares in calitate de membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data la care Dna. Lidia Stan, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie conform punctului 2.3. d) de mai jos, va avea dreptul sa isi inceapa mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;

2.1.5. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Ion Stancu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data la care Dna. Oana Lucia Ilie, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie conform punctului 2.3. b) de mai jos, va avea dreptul sa isi inceapa mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;

2.1.6. In legatura cu renuntarea la mandat de catre Dl. Pavel Nastase in calitate de membru al Consiliului de Administratie, renuntarea la mandat va produce efecte de la data la care Dl. Doru Bebe Bulata, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie conform punctului 2.3. e) de mai jos, va avea dreptul sa isi inceapa mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile.

2.2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea acestora in aceasta calitate de la 1 ianuarie 2019 pana la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.3. Numirea urmatorilor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 (patru) ani si aprobarea remuneratiei acestora in conformitate cu legislatia aplicabila si regulile interne ale Societatii:

a) Dl. Lucian Claudiu Anghel, domiciliat in Bucuresti, economist, in calitate de membru executiv al Consiliului de Administratie al Societatii si Director General;

b) Dna. Oana Lucia Ilie, domiciliata in Bucuresti, economist si absolvent al Facultatii de Drept, in calitate de membru executiv al Consiliului de Administratie al Societatii si Director General Adjunct;

c) Dl. Traian Sorin Halalai, domiciliat in Bucuresti, economist, in calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administratie al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie;

d) Dna. Lidia Stan, domiciliata in Bucuresti, economist, in calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administratie al Societatii si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

e) Dl. Doru Bebe Bulata, domiciliat in Bucuresti, jurist, in calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administratie al Societatii.

2.3.1. Potrivit reglementarilor aplicabile (inclusiv, fara a se limita la, Regulamentul nr. 11/2007 si Regulamentul 6/2008 al Bancii Nationale a Romaniei), noii membri ai Consiliului de Administratie vor incepe exercitarea responsabilitatilor de la data primirii aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Pana la acea data, Dl. Marinis Stratopoulos, Dl. Ioannis Kougionas, Dl. Petru Rares, Dl. Ion Stancu si Dl. Pavel Nastase isi vor continua activitatea.

2.3.2. Alti membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi in maximum 15 zile de la data publicarii Convocatorului. Dreptul de a nominaliza un candidat la pozitia de membru al Consiliului de Administratie apartine actionarilor Societatii. Lista continand informatiile cu privire la numele, locul de resedinta, calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi numite ca membri ai Consiliului de Administratie vor fi accesibile la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, nr. de telefon +40213059023 / +40213059154 , nr. fax +40213059191, adresa de e-mail actionariat@brom.ro si va putea fi consultata de orice actionar al Societatii.

2.4. Imputernicirea Directorilor Bancii (Conducatorii) cu capacitate si puteri depline sa reprezinte Societatea si (i) sa duca la indeplinire toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicarea si implementarea hotararii adoptate, (ii) sa semneze oricare si toate documentele necesare pentru punerea in acord cu cerintele legale, (iii) precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati in fata notarilor publici din Romania, Oficiului Registrului Comertului, precum si a oricarei autoritati, institutii publice, banci sau persoane juridice sau fizice, pentru indeplinirea si inregistrarea hotararilor adoptate de catre actionarii Societatii.

In lipsa cvorumului necesar pentru convocarea valabila a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pe data de 31 ianuarie 2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi reconvocata pentru data de 3 februarie 2020, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa persoanele inregistrate ca actionari ai Societatii la data de referinta 20 ianuarie 2020.

Actionarii au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in persoana sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, potrivit Legii Societatilor si Actului Constitutiv. Procurile semnate si completate conform legii vor fi transmise la sediul Societatii, in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele mentionate in ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte informatii suplimentare cu privire la aceste subiecte, pot fi obtinute de la sediul social al Societatii in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, strada George Constantinescu nr. 3, sector 2, 020339, Romania, nr. de telefon +40213059023 / +40213059154 , nr. fax +40213059191, adresa de e-mail actionariat@brom.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
MARINIS STRATOPOULOS