ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
20 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 20 ianuarie 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Schimbarea sediului social al Băncii Românești S.A. și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al Băncii Româneşti S.A. de la adresa Clădirea BoC, etajele 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, Sector 2, 020339, Bucureşti, România, la adresa Str. Arh. Ion Mincu Nr. 3, Sector 1, București, România.

Art. 2. Se aprobă următoarele modificări ale Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A.:

  • Art. 3.1 paragraf (1), respectiv:

"Sediul social al Băncii se află în Clădirea BoC, etajele 2 și 3, str. George Constantinescu nr. 3, Sector 2, 020339, București, România. Banca își poate desfășura activitatea și în alte sedii reale, precizate în Anexa la Regulamentul de Funcționare."

va fi modificat după cum urmează:

"Sediul social al Băncii se află în Str. Arh. Ion Mincu Nr. 3, Sector 1, București, România. Banca își poate desfășura activitatea și în alte sedii reale, precizate în Anexa la Regulamentul de Funcționare."

Art. 3. Modificările sediului social şi modificările aduse Actului Constitutiv al băncii vor fi înregistrate la Registrul Comerţului şi notificate Băncii Naţionale a României.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 20 ianuarie 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Împuternicirea Directorilor Băncii cu capacitate și puteri depline să reprezinte Societatea și să ducă la îndeplinire toate formalitățile legale necesare", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă împuternicirea Directorilor Băncii cu capacitate și puteri depline să reprezinte Societatea și (i) să ducă la îndeplinire toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicarea și implementarea hotărârii adoptate, (ii) să semneze oricare și toate documentele necesare pentru punerea în acord cu cerințele legale, (iii) precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața notarilor publici din România, Oficiului Registrului Comerțului, precum și a oricărei autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, pentru îndeplinirea și înregistrarea hotărârilor adoptate de către acționarii Societății.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Traian Sorin HALALAI

Secretar,
Raluca Ioana ȘPAIUC