HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere, luand in dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Modificarea Actului Constitutiv al Băncii", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, cu modificările şi completările ulterioare, conform celor prezentate în anexa la convocare care este parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Directorii Băncii sunt autorizaţi să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor mai sus menţionate ale Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Petru RAREŞ

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER