ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACŢIONARILOR

5 noiembrie 2008

HOTÃRÂREA nr. 1
Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor Bãncii Româneşti SA Membrã a Grupului National Bank of Greece, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 35, sector 3, înmatriculatã la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, întrunitã în şedinţa din 5 noiembrie 2008, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,06% din totalul de 282.684.588 acţiuni ale bãncii, şedinţa fiind legal constituitã în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bãncii Româneşti S.A. Membrã a Grupului National Bank of Greece si ale reglementãrilor legale, luând în dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Majorarea capitalului social al bãncii prin aporturi în formã bãneascã în valoare de 185.000.000 lei", în unanimitate,

HOTÃRÃŞTE:

Art. 1. Se aprobã majorarea capitalului social al Bãncii Româneşti SA Membra a Grupului National Bank of Greece cu 185.000.000 lei, respectiv de la 565.369.176 lei la 750.369.176 lei, prin aporturi în formã bãneascã în lei şi valutã, printr-o nouã emisiune de acţiuni (a XVI-a ) la valoarea nominalã a acestora, pretul de vanzare fiind de 2 lei/actiune.
Art. 2. Se aprobã emiterea a 92.500.000 acţiuni nominale dematerializate, cu o valoare nominalã de 2 lei fiecare, cu o valoare totalã nominalã de 185.000.000 lei, în cadrul celei de-a XVI-a emisiuni de acţiuni, numai pentru acţionarii bãncii. Acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor pot sã subscrie un numãr de acţiuni calculate proporţional cu numãrul de acţiuni pe care le deţin la 31.10.2008, data de referinta.
Art. 3. Se acordã acţionarilor, pentru exercitarea dreptului de subscriere, o perioadã de 41 de zile calendaristice incepand cu data de 12 noiembrie 2008 pana la data de 22 decembrie 2008 care va include si cel putin o perioada de o lunã de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare cu privire la majorarea capitalului social.
Art. 4. Subscrierea acţiunilor de catre actionarii existenti la data de 31 octombrie 2008, data de referinta, va avea loc în perioada menţionatã la art.3, concomitent cu efectuarea vãrsãmintelor aferente.
Actiunile care nu vor fi subscrise pana la expirarea acestei perioade vor fi anulate, astfel incat majorarea capitalului social al bancii va fi realizata in limita actiunilor subscrise in cazul in care nu vor fi subscrise integral actiunile nou emise.
Art. 5. In temeiul art. 73 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale si art 9.5. din Actul Constitutiv al Bancii, Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor imputerniceste Consiliul de Administraţie al Bancii sa ia toate hotararile legate de punerea in executare a dispozitiilor prezentei Hotarari incluzand dar nelimitandu-se la aprobarea valorii finale a capitalului social ca urmare a majorãrii acestuia pe baza subscrierilor şi a vãrsãmintelor acţionarilor, anularea acţiunilor nesubscrise, aprobarea actului constitutiv actualizat pe baza hotararii cu privire la majorarea capitalului social şi indeplinirea oricaror alte formalitati necesare.
Art. 6. Se împuterniceşte Consiliul de Administratie al bãncii sã ia toate deciziile necesare privind buna realizare a majorãrii capitalului social conform prevederilor art. 1-5 de mai sus şi se împuternicesc doi dintre Directorii (conducãtorii) bãncii sã semneze documentele necesare inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Bancii şi sã îndeplineascã toate formalitãţile necesare în vederea înregistrãrii majorãrii capitalului social la Registrul Comerţului şi notificãrii Bãncii Naţionale a României, precum şi alte formalitati conform legislatiei in vigoare.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Andreas Theodoros MARAGKOUDAKIS

Secretari,
Alexandru NECULA
Daniel ANTONESCU