Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la data de 31 decembrie 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2015", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare consolidate şi individuale ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit şi pierdere, Situaţia rezultatului global, Poziţia financiară, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.
Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2015 a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2016", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2016, în forma prezentată.
Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2016.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificări în structura Consiliului de Administrație și prelungirea mandatelor domnului Petru Rareș și domnului Ion Stancu în calitate de membri ai Consiliului de Administrație", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Ia act și acceptă deciziei dnei Dimitra Gkountoufa de a întrerupe procesul de a deveni membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești și de autorizare de către Banca Națională a României.
Art. 2. Aprobă prelungirea mandatelor domnului Petru Rareș și domnului Ion Stancu în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru noi mandate de 4 ani.
Art. 3. Aprobă structura actuală a Consiliului de Administrație al Băncii Românești formată din 9 membri, care va fi avută în vedere la calculul majorității necesare procesului de luare a deciziilor, după cum urmează:

1. Marinis Stratopoulos - Președinte
2. Konstantinos Bratos - Vice-Președinte
3. Petru Rares - Membru
4. Ioannis Kougionas - Membru
5. Ion Stancu - Membru
6. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
7. Nikolaos Christodoulou - Membru
8. Vacant - Membru
9. Vacant - Membru

Art. 4. Directorii Băncii sunt autorizați să semneze Actul Constitutiv actualizat al Băncii și anexele aferente, precum și documentele necesare înregistrării la Registrul Comerțului a structurii Consiliului de Administrație al Băncii.

Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 zona Deloitte și etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru situațiile financiare aferente anului 2016 şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi Deloitte Audit SRL, având recomandarea Comitetului de Audit și Administrare a Riscurilor şi aprobarea Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2016, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 7 al Ordinei de zi privind "Modificarea Contractului Cadru de Administrație pentru membrii Consiliului", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă versiunea revizuită a Contractului Cadru de Administraţie care va fi încheiat între membrii Consiliului de Administraţie şi Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 2. Preşedintele sau Vice-Preşedintele Consiliului de Administraţie este împuternicit să semneze Contractul de Administraţie la nivel individual în numele Băncii.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Ioannis KOUGIONAS

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER