Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la data de 31 decembrie 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2014", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale şi consolidate ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit şi pierdere, Situaţia rezultatului global, Poziţia financiară, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar, în forma prezentată.

Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2014 a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2015", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2015, în forma prezentată.

Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2015.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.

Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificarea structurii Consiliului de Administraţie şi prelungirea mandatului domnului Marinis Stratopoulos în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Ia act și acceptă demisia dlui. Panagiotis Karandreas din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2014.

Art. 2. Confirmă numirea dlui. Ioannis Kougionas, cetățean grec, casătorit, născut în Kavala, la data de 27 august 1959, cu domiciliul în Str. M. Alexandrou, nr. 27, Kavala, Grecia, identificat cu pașaport nr. AH2313102, emis de autoritățile grecești la data de 1 septembrie 2014, având acordul acestuia în acest sens, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru un mandat de 4 ani, care deține, de asemenea, funcția de Director General al Băncii în baza deciziei Consiliului de Administrație în această privință și a aprobării Băncii Naționale a României.

Art. 3. Aprobă prelungirea mandatului dlui. Marinis Stratopoulos în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru un nou mandat de 4 ani.

Art. 4. Confirmă numirea dnei. Dimitra Gkountoufa, cetățean grec, nascută în Atena, la data de 7 mai 1975, cu domiciliul în Str. Iatridou, nr. 12, 11521, Kolonaki, Atena, Grecia, căsătorită, identificată cu CI nr. AK0223687, emisă de autoritățile din Grecia la data de 20 septembrie 2012 în funcția de membru al Consiliului de Administratie al Bancii, iar mandatul acesteia va intra în vigoare în momentul primirii aprobării Băncii Naționale a României conform prevederilor legale aplicabile.

Art. 5. Aprobă structura actuală a Consiliului de Administrație al Băncii Românești formată din 9 membri, care va fi avută în vedere la calculul majorității necesare procesului de luare a deciziilor, dupa cum urmează:

1. Marinis Stratopoulos - Președinte
2. Konstantinos Bratos - Vice-Președinte
3. Petru Rares - Membru
4. Ioannis Kougionas - Membru
5. Ion Stancu - Membru
6. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
7. Nikolaos Christodoulou - Membru
8. Dimitra Gkountoufa - Membru
9. Vacant

Art. 5. Directorii Băncii sunt autorizați să semneze Actul Constitutiv actualizat al Băncii și anexele aferente, precum și documentele necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a structurii Consiliului de Administrație al Băncii.

Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 8 mai 2015, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru situațiile financiare aferente anului 2015 şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an.

Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Romanească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi Deloitte Audit SRL, având recomandarea Comitetului de Audit şi aprobarea Consiliului de Administraţie.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Petru RAREŞ

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER