Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2017, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la data de 31 decembrie 2016, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2016", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare consolidate şi individuale ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit şi pierdere, Situaţia rezultatului global, Poziţia financiară, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.
Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2016 a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2017, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2017", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2017, în forma prezentată.
Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2017.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2017, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2017, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Prelungirea mandatelor domnului Konstantinos Bratos și domnului Nikolaos Christodoulou în calitate de membri ai Consiliului de Administrație", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă prelungirea mandatelor domnului Konstantinos Bratos în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Aministrație și domnului Nikolaos Christodoulou în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru noi mandate de 4 ani.
Art. 2. Directorii Băncii sunt autorizați să semneze documentele necesare înregistrării la Registrul Comerțului a prelungirii mandatelor domnului Konstantinos Bratos și domnului Nikolaos Christodoulou.

Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2017, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar pentru anul 2017", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etajul 6/1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/17223/30.06.1993, Cod Unic de Înregistrare 4282940, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru situațiile financiare aferente anului 2017 şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi PricewaterhouseCoopers Audit SRL, având recomandarea Comitetului de Audit și Administrare a Riscului şi aprobarea Consiliului de Administraţie.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Ioannis KOUGIONAS

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER