Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 5 mai 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 1 al Ordinii de zi privind "Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă situaţiile financiare anuale ale băncii la data de 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Situația Poziţiei financiare, Situația profitului sau pierderii, Situaţia altor elemente ale rezultatului global, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Notele la situaţiile financiare, precum și Raportul Consiliului de Administraţie şi Raportul auditorului independent, în forma prezentată.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 5 mai 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 2 al Ordinii de zi privind "Aprobarea repartizării profitului contabil al exercițiului financiar al anului 2020", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020 în sumă de 10.411.570 lei după cum urmează:

  • rezerve legale în sumă de 520.579 lei, constituite în limita cotei de 5% din profitul brut;
  • acoperirea pierderii contabile reportate din anii precedenți în sumă de 9.890.991 lei, reprezentând profitul rămas după repartizarea la rezerva legală, în condițiile prezentate.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 5 mai 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinii de zi privind "Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 5 mai 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinii de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2021", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2021, în forma prezentată.


Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr. 3, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 5 mai 2021, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinii de zi privind "Împuternicirea Directorilor Băncii cu capacitate și puteri depline să reprezinte Societatea și să ducă la îndeplinire toate formalitățile legale necesare", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Se aprobă împuternicirea Directorilor Băncii cu capacitate și puteri depline să reprezinte Societatea și (i) să ducă la îndeplinire toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicarea și implementarea hotărârii adoptate, (ii) să semneze oricare și toate documentele necesare pentru punerea în acord cu cerințele legale, (iii) precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața notarilor publici din România, Oficiului Registrului Comerțului, precum și a oricărei autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, pentru îndeplinirea și înregistrarea hotărârilor adoptate de către acționarii Societății.


Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Traian Sorin HALALAI

Secretar,
Raluca Ioana ȘPAIUC