Hotărârea nr. 1
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2018, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 și 3 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017, inclusiv a Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2017", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale băncii la data de 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Situația profitului sau pierderii, Situaţia altor elemente ale rezultatului global, Situația Poziţiei financiare, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului independent, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2017 a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 2
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2018, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 2 al Ordinei de zi privind "Repartizarea profitului aferent anului 2017 si confirmarea repartizării profitului aferent anului 2016", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2017 în valoare de 19.646.322 lei după cum urmează:

  • 1.132.602 lei către rezervele legale;
  • 18.513.720 lei către alte rezerve din profiturile acumulate, constituite potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

Art. 2. Se confirmă și se aprobă distribuirea profitului al anului 2016 în valoare de 24,090,617 lei după cum urmează:

  • 1.255.447 lei catre rezervele legale;
  • 22.835.170 lei catre alte rezerve din profiturile acumulate, constituite potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

Hotărârea nr. 3
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2018, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2018", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2018, în forma prezentată.
Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2018.

Hotărârea nr. 4
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2018, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 5
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2018, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar pentru anul 2018", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă numirea Pricewaterhouse Coopers Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etajul 6/1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/17223/30.06.1993, Cod Unic de Înregistrare 4282940, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru situațiile financiare aferente anului 2018 şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi PricewaterhouseCoopers Audit SRL, având recomandarea Comitetului de Audit și Administrare a Riscului şi aprobarea Consiliului de Administraţie.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Ioannis KOUGIONAS

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER