Hotărârea nr. 1
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 și 3 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2018, inclusiv a Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2018", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale băncii la data de 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Situația Poziţiei financiare, Situația profitului sau pierderii, Situaţia altor elemente ale rezultatului global, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii, Situaţia fluxurilor de trezorerie şi Notele la situaţiile financiare, precum și Raportul Consiliului de Administraţie şi Raportul auditorului independent, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2018 a Consiliului de Administraţie.


Hotărârea nr. 2
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de înregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului Naţional Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 2 al Ordinei de zi privind "Repartizarea profitului aferent anului 2018", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2018 în valoare de 37.500.814 lei după cum urmează:

  • 1.970.220 lei către rezervele legale;
  • 35.530.594 lei către alte rezerve din profiturile acumulate, constituite potrivit hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.


Hotărârea nr. 3
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2019", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2019, în forma prezentată.
Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2019.


Hotărârea nr. 4
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 5
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Modificări în structura și componența Consiliului de Administrație", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Ia act și acceptă încetarea mandatului domnului Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis ca membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 2. Ia act și acceptă demisia domnului Nikolaos Christodoulou din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Românești S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 3. Se aprobă numirea domnului Pavel Năstase, cetăţean român, domiciliat în București, str. Borșa nr. 25, Bl. 8F, sc. 2, et. 2, apt. 25, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 414704, emis de S.P.C.E.P Sector 1 la data de 9.01.2014, născut în Com. Necșesti, județul Teleorman, România, la data de 6.12.1951, având acordul acestuia în acest sens, în funcţia de membru independent al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, care va intra în vigoare numai în momentul în care Banca Naţională a României va aproba această numire şi în consecinţă Anexa 2 a Actului Consitutiv al Băncii va fi modificată iar această modificare va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, iar mandatul acestuia va fi pentru 4 ani de la data obţinerii acestei aprobări şi/sau înregistrări.
Art. 4. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Marinis Stratopoulos în funcţia de Președinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru un nou mandat de 4 ani.
Art. 5. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Ioannis Kougionas în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru un nou mandat de 4 ani.
Art. 6. Se aprobă structura actuală a Consiliului de Administratie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece formată din 7 administratori, care va fi avută în vedere la calculul majorității necesare procesului de luare a deciziilor, după cum urmează:

1. Marinis Stratopoulos - Președinte
2. Konstantinos Bratos - Vice-Președinte
3. Petru Rares - Membru
4. Ioannis Kougionas - Membru
5. Ion Stancu - Membru
6. Pavel Nastase - Membru Indepedent
7. Vacant - Membru

Art. 7. Directorii Băncii sunt autorizaţi să semneze Actul Constitutiv al Băncii actualizat şi anexele relevante, precum şi orice documente necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a structurii Consiliului de Administraţie al Băncii. De asemenea, Directorii Băncii au competenţa de a semna şi toate documentele relevante necesare şi Anexa 2 actualizată a Actului Constitutiv al Băncii după obţinerea aprobării domnului Pavel Năstase în funcţia de membru independent al Consiliului de Administraţie de către Banca Naţională a României.


Hotărârea nr. 6
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 și 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2019, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar pentru anul 2019", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului Pricewaterhouse Coopers Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etajul 6/1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/17223/30.06.1993, Cod Unic de Înregistrare 4282940, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece pentru situațiile financiare aferente anului 2019 şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Ioannis KOUGIONAS

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER