Hotararea nr. 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta din 6 mai 2011, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,280% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctele 1 si 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare statutare şi IFRS pentru anul 2010, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 13/2008 şi Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 15/2009, însoţite de Rapoartele Consiliului de Administraţie şi Rapoartele auditorului" şi "Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare statutare ale bancii pentru exercitiul financiar al anului 2010, intocmite pe baza individuala in conformitate cu Ordinul Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 si in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului, astfel:

(lei)
- Total active 7,659,253,787
- Total capitaluri proprii 816,033,870
* Venituri totale 3,528,264,338
* Cheltuieli totale (3,600,473,064)
- Rezultatul brut - pierdere (72,208,726)
- Rezultatul net - pierdere (72,228,780)

Art. 2. Se aproba situatiile financiare IFRS ale bancii pentru exercitiul financiar al anului 2010, respectiv: Contul de profit si pierdere consolidat si individual, Situatia rezultatului global consolidat si individual, Pozitia financiara consolidata si individuala, Situatia fluxurilor de trezorerie consolidata si individuala, Situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidata si individuala si Notele la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului, astfel:

Consolidat - Grup(mii lei) Individual(mii lei)
- Total active 7,718,938 7,720,900
- Total capitaluri proprii 933,883 934,037
- Venituri nete 365,586 365,564
- Provizioane pentru riscul de credit (120,430) (120,429)
- Cheltuieli operationale (276,430) (276,257)
- Rezultatul brut - pierdere (31,274) (31,122)
- Rezultatul net - pierdere (27,172) (27,018)
- Rezultatul global (30,373) (30,519)

Art. 3. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
Art. 4. Se aproba acoperirea pierderii anului curent in suma de RON 72,228,780 din alte rezerve constituite din rezultatul net al anilor precedenti in suma de RON 71,459,552, diferenta de RON 769,228 ramanand inregistrata in rezultatul reportat.
Art. 5. Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2010 a Consiliului de Administratie.


Hotararea nr. 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2011, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,29% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pe anul 2011", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 , dupa cum urmeaza:

Statutar (milioane lei) IFRS (milioane lei)
- Total active 7,630 7,809
- Total capitaluri proprii 729 882
- Venituri nete 326.1 316.9
- Provizioane pentru riscul de credit (154.3) (107.9)
- Cheltuieli operationale (265.8) (268.7)
- Rezultatul brut - pierdere (94.0) (59.7)
- Rezultatul net - pierdere (86.2) (51.9)
- Solvabilitate BASEL II 26% 21%
- Program investitii 19.8 19.8

Art. 2. Se aproba Programul de activitate pe anul 2011.
Art. 3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe eventuale deviatii in ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pe anul 2011 necesare pentru implementarea programului de activitate propus si a planului de afaceri stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru anul in curs.

Hotararea nr. 3
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2011, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,280% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneratiei administratorilor cuvenita pentru exercitiul in curs", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobã remuneraţia netã lunarã de 500 EUR pentru administratori aferentã exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plãteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate mai sus la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României din ziua plãţii. Membrii Consiliului care au dreptul sa primeasca remuneratia sunt cei care nu sunt reprezentanti ai National Bank of Greece si Directori ai bancii.

Hotararea nr. 4
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2010, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,280% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Confirmarea domnului Marinis Stratopoulos în funcţia de Vice-Preşedinte al Consiliului de Administraţie, confirmarea domnilor Dimitrios Frangetis şi Panagiotis Karandreas în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie şi prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie pentru doamna Crina Cosma" şi având in vedere retragerea acordului dat de cãtre domnul Dimitrios Frangetis pentru a fi ales in calitate de membru al Consiliului de Administraţie datoritã schimbãrii funcţiei deţinute anterior şi preluãrii de cãtre acesta a altor atribuţii în cadrul National Bank of Greece, în unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba numirea domnului Marinis Stratopoulos, cetatean grec, domiciliat in Str. Argous nr. 61, Kolonos, Atena, Grecia, identificat cu pasaport no. AB2116086, emis de autoritatile grecesti la data de 9 noiembrie 2006, nascut in PYLOS, la data 2 februarie 1964, necasatorit, avand acordul acestuia in acest sens, in functia de Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece pentru un mandat de 4 ani, detinand si functia de Director General al Bancii pe baza deciziei Consiliului de Administratie in acest sens si a aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 2. Nu se confirma numirea domnului Dimitrios Frangetis in functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, nemaiavând acordul acestuia în acest sens.
Art. 3. Se aproba numirea domnului Panagiotis Karandreas, cetãţean grec, domiciliat în Str. Thrace nr. 43, 152 33 Vrilissia, Atena, Grecia, identificat cu paşaport nr. AH2982324, emis de autoritãţile din Grecia la data de 12 ianuarie 2011, nãscut în Atena, la data de 27 august 1966, cãsãtorit, având acordul acestuia în acest sens, in functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este informata si ia act de demisia domnilor Konstantinos Bratos si Anastasios Lizos din functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Românesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece.
Art. 5. Se aproba realegerea doamnei Crina Coma in functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii pentru un nou mandat de 4 ani.
Art. 6. Se aproba structura Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece formata din 11 administratori, componenta acestuia fiind urmatoarea:

1. Agis Leopoulos - Preşedinte
2. Marinis Stratopoulos - Vice-Preşedinte
3. Vacant - Vice-Preşedinte
4. Crina Cosma - Membru
5. Petru Rares - Membru
6. Panagiotis Karandreas - Membru
7. Ion Stancu - Membru
8. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
9. Traian Halalai - Membru
10. Vacant - Membru
11. Vacant - Membru
Art. 7. Directorii bancii sunt autorizati sa semneze Anexa relevanta actualizata la Actul Constitutiv al Bancii, precum si toate documentele necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a noii structuri a Consiliului de Administratie al Bancii.

Hotararea nr. 5
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2011, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,280% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 6 a Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si incheierea contractului aferent pentru minim 1 an.
Art. 2. Directorii Bancii sunt imputerniciti sa negocieze si sa semneze contractul de prestari servicii incheiat intre Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si Deloitte Audit SRL.

Hotararea nr. 6
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 6 mai 2011, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,280% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 7 a Ordinei de zi privind "Contractul Cadru de Administratie pentru membrii Consiliului de Administratie", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobã Contractul Cadru de Administraţie care va fi încheiat între membrii Consiliului de Administraţie şi Banca Romaneascã S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece.
Art. 2. Consiliul de Administraţie este împuternicit sã negocieze Contractul de Administraţie la nivel individual, în conformitate cu cadrul legal şi de reglementare în vigoare, principiile de guvernanţã corporatista şi principiile menţionate în Contracul Cadru de Administraţie.
Art. 3. Preşedintele sau oricare Vice-Preşedinte al Consiliului de Administraţie este împuternicit sã semneze Contractul de Administraţie la nivel individual în numele Bãncii.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Marinis STRATOPOULOS

Secretar,
Valeriu VIERIŢA