Hotărârea nr. 1
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2014, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la data de 31 decembrie 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2013", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale şi consolidate ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit şi pierdere, Situaţia rezultatului global, Poziţia financiară, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.
Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2013 a Consiliului de Administraţie.

Hotărârea nr. 2
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2014, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2014", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul de activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pentru anul 2014, în forma prezentată.
Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investiţii pe anul 2014.

Hotărârea nr. 3
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2014, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi membri ai conducerii superioare a băncii.

Hotărârea nr. 4
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2014, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificarea structurii Consiliului de Administraţie şi prelungirea mandatului pentru doi membri ai Consiliului", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru un nou mandat de 4 ani.
Art. 2. Se aprobă numirea doamnei Dimitra Gkountoufa, cetăţean grec, născută în Atena, la data de 7 mai 1975, domiciliată în Str. Iatridou nr. 12, 11521, Kolonaki, Atena, Grecia, (ne)căsătorită, identificată cu paşaport nr. AK0223687, emis de autorităţile din Grecia la data de 20 septembrie 2012, în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, având acordul acesteia în acest sens, pentru un mandat de 4 ani începând cu data obţinerii aprobării Băncii Naţionale a României şi/sau înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului. Mandatul astfel acordat va intra în vigoare numai în momentul în care Banca Naţională a României va aproba această numire. În consecinţă Anexa 2 a Actului Consitutiv al Băncii va fi modificată iar această modificare va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului.
Art. 3. Se aprobă prelungirea mandatului domnului Panagiotis Karandreas în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece până la momentul intrării în vigoare a numirii doamnei Dimitra Gkountoufa conform celor menţionate anterior.
Art. 4. Se aprobă confirmarea domnului Marinis Stratopulos în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 5. Se aprobă structura actuală a Consiliului de Administratie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece formată din 7 administratori, componenţa acestuia fiind următoarea:

1. Marinis Stratopoulos - Preşedinte
2. Konstantinos Bratos - Vice-Preşedinte
3. Petru Rares - Membru
4. Panagiotis Karandreas - Membru
5. Ion Stancu - Membru
6. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
7. Nikolaos Christodoulou - Membru

Art. 6. Directorii Băncii sunt autorizaţi să semneze Actul Constitutiv al Băncii actualizat şi anexele relevante, precum şi orice documente necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a structurii Consiliului de Administraţie al Băncii. De asemenea, Directorii Băncii au competenţa de a semna şi toate documentele relevante necesare şi Anexa 2 actualizată a Actului Constitutiv al Băncii după obţinerea aprobării doamnei Dimitra Gkountoufa în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie de către Banca Naţională a României.

Hotărârea nr. 5
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucureşti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2014, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an cu posibilitatea prelungirii automate pe noi perioade de un an dacă Consiliul de Administraţie nu intenţionează să propună denunţarea acestuia sau auditorul nu îşi exprimă intenţia de denunţare.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Romanească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi Deloitte Audit SRL, având recomandarea Comitetului de Audit şi aprobarea Consiliului de Administraţie.

Preşedinte al Adunarii Generale a Acţionarilor şi Membru al Consiliului de Administraţie,
Petru RAREŞ

Secretar,
Zaira Andra BAMBERGER