HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere, luand in dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind " Ratificarea operaţiunilor aprobate de către Consiliul de Administraţie conform deciziei din data de 12 octombrie 2011", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE:

Se ratifică operaţiunile aprobate de către Consiliului de Administraţie conform deciziei nr. 1 din data de 12 octombrie 2011.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Marinis STRATOPOULOS

Secretar,
Valeriu VIERIŢA