ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACŢIONARILOR
21 mai 2009

HOTÃRÂREA nr. 1
Adunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor Bãncii Româneşti SA Membrã a Grupului National Bank of Greece, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 35, sector 3, înmatriculatã la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, întrunitã în şedinţa din 21.05.2009, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale bãncii, şedinţa fiind legal constituitã în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bãncii Româneşti S.A. Membrã a Grupului National Bank of Greece si ale reglementãrilor legale, luând în dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Modificarea si completarea Actului Constitutiv al Bancii", în unanimitate,

HOTÃRÃŞTE:

Art. 1. Se aproba propunerile de modificare si completare a Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece autentificat cu nr. 2240/02.09.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, conform celor prezentate in anexa la convocare care este parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2. Conducatorii bancii sunt autorizati sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Bancii ca si toate documentele necesare pentru inregistrarea amendamentelor mai sus mentionate ale Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Andreas Theodoros MARAGKOUDAKIS

Secretari,
Alexandru NECULA
Daniel ANTONESCU