Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la data de 31 decembrie 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2012", cu majoritatea cerută de lege si de Actul Constitutiv,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare individuale şi consolidate ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit şi pierdere individual şi consolidat, Situaţia rezultatului global individual şi consolidat, Poziţia financiară individuală şi consolidată, Situaţia fluxurilor de trezorerie individuală şi consolidată, Situaţia modificărilor în capitalurile proprii individuală şi consolidată şi Notele la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2012 a Consiliului de Administraţie.


Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2013", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Programul de activitate pe anul 2013.
Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2013, în forma prezentată.
Art. 3.
Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie să aprobe eventuale deviaţii în ceea ce priveşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de investitţi pe anul 2013.


Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs", cu majoritatea cerută de lege si de Actul Constitutiv,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate la art.1 la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneraţia sunt cei care nu sunt reprezentanţi ai National Bank of Greece şi Directori ai băncii.


Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor este informată şi ia act de demisia domnului Traian Sorin Halalai din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Bancii Românesti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 2. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este informată şi ia act de demisia domnului Agis Leopoulos din funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului de Administraţie al Bancii Românesti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.


Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea domnului Pavlos Mylonas, cetăţean grec, domiciliat în Str. Paschalias nr. 6, 15452 Paleo Psychiko, Atena, Grecia, identificat cu paşaport nr. AI0311366, emis de autorităţile din Grecia la data de 20.09.2011, născut în Providence, SUA, la data de 30.08.1958, căsătorit, având acordul acestuia în acest sens, in funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 2. Administratorul numit conform art. 1 îşi va exercita responsabilităţile aferente acestei funcţii numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României şi după înregistrarea menţiunilor aferente la Oficiul Registrului Comerţului, pe baza contractului cadru de administraţie aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
Art. 3. Se aprobă noua structură a Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membră a Grupului National Bank of Greece formată din 9 administratori, componenţa acestuia fiind urmatoarea:

1. Pavlos Mylonas - Preşedinte

2. Marinis Stratopoulos - Vice-Preşedinte

3. Konstantinos Bratos - Vice-Preşedinte

4. Petru Rares - Membru

5. Panagiotis Karandreas - Membru

6. Ion Stancu - Membru

7. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru

8. Nikos Christodoulou - Membru

9. Vacant - Membru

Art. 4. Până la obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României pentru domnul Pavlos Mylonas şi înregistrarea menţiunilor aferente la Oficiul Registrului Comerţului, domnul Marinis Stratopoulos, având funcţia de Vice-Preşedinte al Consiliului, va îndeplini funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.


Hotărârea nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Modificarea componenţei Consiliului de Administraţie", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Se va actualiza Actul Constitutiv al Bancii, inclusiv anexele acestuia, având în vedere toate modificările adoptate în prezenta Adunare şi Directorii băncii sunt autorizaţi să semneze Actul Constitutiv al Băncii actualizat şi anexele relevante, precum şi toate documentele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a noii structuri a Consiliului de Administraţie al Băncii.


Hotărârea nr. 7

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2013, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", în unanimitate,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an cu posibilitatea prelungirii automate pe noi perioade de un an dacă Consiliul de Administraţie nu intenţionează să propună denunţarea acestuia sau auditorul nu îşi exprimă intenţia de denunţare.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Romanească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi Deloitte Audit SRL.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Marinis STRATOPOULOS

Secretar,
Valeriu VIERIŢA