ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
21 mai 2009

Hotararea nr. 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale Bancii pentru anul 2008", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.
Art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale bancii pentru anul 2008.

Hotararea nr. 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 2 al Ordinei de zi privind "Raportul auditorului privind situatiile financiare la sfarsitul anului 2008", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba Raportul auditorului privind situatiile financiare ale bancii aferente anului 2008.

Hotararea nr. 3

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea situatiilor financiare ale bancii pentru anul 2008, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba situatiile financiare ale bancii pentru exercitiul financiar al anului 2008, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare, astfel:

  • Venituri totale 3.637.637.672 lei
  • Cheltuieli totale 3.618.666.374 lei
  • Profit brut 18.971.298 lei

Hotararea nr. 4
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Situatiile financiare pentru anul 2008", precum si propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 14.259.865 lei si constituirea rezervelor dupa cum urmeaza:

  • Rezerve legale 921.837 lei
  • Alte rezerve 13.338.028 lei

Hotararea nr. 5
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2008 a Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 6
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pe anul 2009. Programul de activitate pe anul 2009", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, intocmit pe baza standardelor internationale de raportare financiara, dupa cum urmeaza:

  • Venituri 432.721.000 lei
  • Cheltuieli 396.847.000 lei
  • Profit brut 35.874.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2009, in suma de 83.070.000 lei.
Art. 3. Se aproba Programul de activitate pe anul 2009.
Art. 4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe eventuale deviatii in ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2009 necesare pentru implementarea programului de activitate propus si a planului de afaceri stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru anul in curs.

Hotararea nr. 7
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneratiei administratorilor cuvenita pentru exercitiul in curs", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobã remuneraţia netã de 500 EUR pentru administratori aferentã exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plãteşte pentru fiecare participare la sedinta în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate mai sus la cursul de schimb al Bãncii Naţionale a României din ziua plãţii. Membrii Consiliului care au dreptul sa primeasca remuneratia sunt cei care nu sunt reprezentantii National Bank of Greece si Directori ai bancii.

Hotararea nr. 8
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 21 mai 2009, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 99,28% din totalul de 374.324.110 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctele 7 si 8 ale Ordinei de zi privind "Prelungirea mandatului domnului Andreas Theodoros Maragkoudakis in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie" si "Informarea referitoare la demisia doamnei Anelia Ivanova Kasterlieva din functia de membru al Consiliului de Administratie", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv, avand in vedere si acordul persoanei in cauza in acest scop,

HOTARASTE

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este informata si ia act de demisia doamnei Anelia Ivanova Kasterlieva din functia de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Românesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece.
Art. 2. Se aproba prelungirea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Bancii al domnului Andreas Theodoros Marakdoudakis in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.
Art. 3. Se aproba structura Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece formata din 11 administratori, componenta acestuia fiind urmatoarea:

1) Ioannis Pechlivanidis - Presedinte
2) Andreas Theodoros Maragkoudakis - Vicepresedinte
3) Agis Leopoulos - Vicepresedinte
4) Crina Cosma - Membru
5) Petru Rares - Membru
6) Ion Stancu - Membru
7) Konstantinos Bratos - Membru
8) Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
9) Anastasios Lizos - Membru
10) Traian Sorin Halalai - Membru
11) Vacant - Membru

Art. 4. In temeiul art 137 2 din legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare se imputerniceste Consiliul de Administratie sa numeasca un membru provizoriu al Consiliului in conditiile art. 12.3 din Actul Constitutiv al Bancii pentru a completa pozitia ramasa vacanta ca urmare demisiei doamnei Anelia Ivanova Kasterlieva, pana la urmatoarea sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art. 5. Conducatorii bancii sunt autorizati sa semneze Anexa relevanta actualizata la Actul Constitutiv al Bancii ca si toate documentele necesare pentru inregistrarea structurii Consiliului de Administratie al Bancii, precum si a noului membru provizoriu al acestuia la Oficiul Registrului Comertului.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Andreas Theodoros MARAGKOUDAKIS

Secretari,
Alexandru NECULA
Daniel ANTONESCU