ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
22 mai 2008

Hotararea nr. 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 1 al Ordinei de zi privind "Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale bancii pentru anul 2007", in unanimitate,

HOTARASTE

art. 1. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.
art. 2. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea si situatiile financiare ale bancii pentru anul 2007.

Hotararea nr. 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 2 al Ordinei de zi privind "Raportul auditorului privind situatiile financiare la sfarsitul anului 2007", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba Raportul auditorului privind situatiile financiare ale bancii aferente anului 2007.

Hotararea nr. 3
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Aprobarea situatiilor financiare ale bancii pentru anul 2007, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare", in unanimitate,

HOTARASTE


Art. unic Se aproba situatiile financiare ale bancii pentru exercitiul financiar al anului 2007, respectiv: Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificarilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare, astfel:

 • Venituri totale 1.193.836.349 lei
 • Cheltuieli totale 1.185.487.452 lei
 • Profit brut 8.348.897 lei

Hotararea nr. 4
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind "Situatiile financiare pentru anul 2007", precum si propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului, in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba repartizarea profitului net in valoare de 5.548.972 lei si constituirea rezervelor dupa cum urmeaza:

 • Rezerve legale 384.411 lei
 • Rezultatul reportat negativ provenit
  din corectarea erorilor fundamentale 3.313.384 lei
 • Alte rezerve 1.851.177 lei

Hotararea nr. 5
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind "Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007", in unanimitate,

HOTARASTE

Art. unic Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2007 a Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 6
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind "Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pe anul 2008. Programul de activitate pe anul 2007", in unanimitate,

HOTARASTE

art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, intocmit pe baza standardelor internationale de raportare financiara, dupa cum urmeaza:

 • Venituri 750.628.000 lei
 • Cheltuieli 693.732.000 lei
 • Profit brut 56.896.000 lei

art.2. Se aproba Programul de investitii pe anul 2008, in suma de 67.700.000 lei.
art.3. Se aproba Programul de activitate pe anul 2008.
art.4. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe eventuale deviatii in ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli, Programul de investitii pe anul 2008 necesare pentru implementarea programului de activitate propus si a planului de afaceri stabilit de catre Consiliul de Administratie pentru anul in curs.

Hotararea nr. 7
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 6 al Ordinei de zi privind "Stabilirea remuneratiei administratorilor cuvenita pentru exercitiul in curs", in unanimitate,

HOTARASTE

art. 1. Se aprobã remuneratia netã lunarã de 500 EUR pentru administratori aferentã exercitiului în curs.
art. 2. Remuneratia administratorilor se plãteste lunar în EUR sau în echivalent lei al sumei în EUR mentionate mai sus la cursul de schimb al Bãncii Nationale a României din ziua plãtii. Membrii Consiliului care au dreptul sa primeasca remuneratia sunt cei care nu sunt reprezentantii National Bank of Greece si conducatori ai bancii.

Hotararea nr. 8
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal R, intrunita in sedinta din 22 mai 2008, la prima convocare, prin prezenta actionarilor reprezentand 98,997% din totalul de 196.608.014 actiuni ale bancii, sedinta fiind legal constituita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Bancii Romanesti S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece si ale reglementarilor legale, luand in dezbatere punctul 7 al Ordinei de zi privind "Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie si anume doamna Anelia Ivanova Kasterlieva si domnul Traian Sorin Halalai, precum si prelungirea mandatului pentru cinci membri ai Consiliului de Administratie (dl Ioannis Pechlivanidis, dl Agis Leopoulos, dl Petru Rares, dl Ion Stancu and dl Anastasios Lizos ", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv, avand in vedere si acordul persoanelor in cauza in acest scop,

HOTARASTE

art. 1. Se aproba numirea domnului Traian Sorin Halalai, cetatean roman, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece, detinand si functia de Director Financiar Coordonator al bancii pe baza deciziei Consiliului de Administratie in acest sens si a aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
art. 2. Se aproba numirea doamnei Anelia Ivanova Kasterlieva, cetatean bulgar, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece.
art. 3. Se aproba prelungirea mandatelor in calitate de administratori ai bancii pentru dl. Ioannis Pechlivannidis - Presedinte, dl. Agis Leopoulos - Vice-Presedinte, dl. Petru Rares - Membru, dl. Anastasios Lizos - Membru si dl. Ion Stancu - Membru.
art. 4. Se aproba structura Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece formata din 11 administratori, componenta acestuia fiind urmatoarea:

1) Ioannis Pechlivanidis - Presedinte
2) Andreas Theodoros Maragkoudakis - Vicepresedinte
3) Agis Leopoulos - Vicepresedinte
4) Crina Cosma - Membru
5) Petru Rares - Membru
6) Ion Stancu - Membru
7) Konstantinos Bratos - Membru
8) Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru
9) Anastasios Lizos - Membru
10) Traian Sorin Halalai - Membru
11) Anelia Ivanova Kasterlieva - Membru

art. 5. Se mandateaza conducerea bancii pentru a lua masurile ce se impun in vederea obtinerii aprobarilor necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei pentru administratori conform art. 2 de mai sus si pentru inscrierea mentiunilor aferente la Oficiul Registrului Comertului.
art. 6. Inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor corespunzatoare deciziilor mentionate la art. 1 - 4 se va efectua numai dupa obtinerea aprobarilor prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei daca este cazul.

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General,
Andreas Theodoros MARAGKOUDAKIS

Secretari,
Alexandru NECULA
Daniel ANTONESCU