Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctele 1 şi 2 ale Ordinei de zi privind "Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Băncii la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate), precum şi a situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), însoţite de Rapoartele Consiliului de Administraţie şi Rapoartele auditorului financiar" şi "Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2011", cu majoritatea cerută de lege şi de Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare anuale individuale ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 şi în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv: Bilanţul contabil neconsolidat, Contul de profit şi pierderi, Situaţia fluxurilor de trezorerie, Situaţia modificărilor capitalurilor proprii si Notele la situatiile financiare neconsolidate, însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi Raportul auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare consolidate şi individuale ale băncii pentru exerciţiul financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, respectiv: Contul de profit si pierdere consolidat si individual, Situatia rezultatului global consolidat si individual, Pozitia financiara consolidata si individuala, Situatia fluxurilor de trezorerie consolidata si individuala, Situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidata si individuala si Notele la situatiile financiare, însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi Raportul auditorului financiar, în forma prezentată.
Art. 3. Se aproba realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune pentru anul 2011 a Consiliului de Administratie.


Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 3 al Ordinei de zi privind " Aprobarea Programului de activitate, a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Planului de investiţii pe anul 2012", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, în forma prezentată.
Art. 2. Se aproba Programul de activitate pe anul 2012.
Art. 3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa aprobe eventuale deviatii in ceea ce priveste Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pe anul 2012.


Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 4 al Ordinei de zi privind " Stabilirea remuneraţiei administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs ", cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă remuneraţia netă lunară de 500 EUR pentru administratori aferentă exerciţiului în curs.
Art. 2. Remuneraţia administratorilor se plăteşte lunar în EUR sau în echivalent RON al sumei în EUR menţionate mai sus la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Membrii Consiliului care au dreptul să primească remuneratia sunt cei care nu sunt reprezentanti ai National Bank of Greece si Directori ai bancii.


Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere, luand in dezbatere punctul 5 al Ordinei de zi privind " Modificarea componenţei şi structurii Consiliului de Administraţie", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă realegerea domnului Petru Rareş şi domnului Ion Stancu în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie al Băncii pentru un nou mandat de 4 ani.
Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este informata si ia act de demisia doamnei Crina Cosma din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Bancii Românesti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece.
Art. 3. Se aprobă noua structură Consiliului de Administratie al Bancii Romanesti SA Membra a Grupului National Bank of Greece formată din 9 administratori, componenţa acestuia fiind urmatoarea:

1. Agis Leopoulos - Preşedinte

2. Marinis Stratopoulos - Vice-Preşedinte

3. Vacant - Vice-Preşedinte

4. Traian Halalai - Membru

5. Panagiotis Karandreas - Membru

6. Petru Rares - Membru

7. Ion Stancu - Membru

8. Nicolaos Argyris Stamboulias Stamboulis - Membru

9. Vacant - Membru

Art. 4 Directorii bancii sunt autorizati sa semneze Anexa relevantă actualizată la Actul Constitutiv al Băncii, precum şi toate documentele necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a noii structuri a Consiliului de Administraţie al Băncii.


Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul în Bucuresti, Str. Dinu Vintilă nr. 11, etaj 4, 5, 6 si 7, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/29196/1992, cod unic de inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, întrunită în şedinţa din 9 mai 2012, la prima convocare, prin prezenţa acţionarilor reprezentând 99,28% din totalul de 374.324.110 acţiuni ale băncii, şedinţa fiind legal constituită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi ale reglementărilor legale, luând în dezbatere punctul 6 a Ordinei de zi privind "Numirea auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar", în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar al Băncii Româneşti S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi încheierea contractului aferent pentru minim 1 an cu posibilitatea prelungirii automate pe noi perioade de un an daca Consiliul de Administratie nu intentioneaza sa propuna denuntarea acestuia sau auditorul nu isi exprima intentia de denuntare.
Art. 2. Directorii Băncii sunt împuterniciţi să negocieze şi să semneze contractul de prestări servicii încheiat între Banca Romanească S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece şi Deloitte Audit SRL.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General,
Marinis STRATOPOULOS

Secretar,
Valeriu VIERIŢA