1. Ce este CRS?

CRS înseamnă standardul pentru schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal cu privire la conturile financiare, emis la iniţiativa Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) împreună cu ţările G20.

CRS a fost implementat în cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal şi a fost transpus în cadrul naţional de reglementare prin Legea nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014.

Alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează obligaţia instituţiilor financiare de a furniza autorităţii fiscale competente - A.N.A.F. informaţii privind conturile financiare ale contribuabililor rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, cuprind şi:

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (cap. I, titlul X; Anexa nr. 1);
 • Ordinul MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare non-raportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţa fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.

2. De când se aplică CRS?

Cerinţele CRS se aplică de la 1 ianuarie 2016. Începând cu această dată, instituţiile financiare raportoare din România sunt obligate să aplice normele de diligenţă fiscală și de raportare prevăzute în Codul de procedură fiscală.

3. Care este scopul CRS?

CRS a fost emis în scopul prevenirii evaziunii fiscale, prin evitarea plăţii impozitelor de către contribuabili, utilizând conturi deschise la instituţii financiare din străinătate sau instrumente de investiţii. Prin implementarea CRS s-au avut în vedere transparența procedurii de colectare a taxelor și impozitelor și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate în mod corespunzător. Fiecare ţară care a aderat la CRS va avea astfel o imagine transparentă a activelor financiare deţinute de proprii cetăţeni în străinătate.

În vederea cooperării privind schimbul automat de informații referitoare la contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic, instituțiile financiare au obligația să declare anual autorităților fiscale române informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de către acești contribuabili.

Conform cerinţelor CRS, instituţiile financiare din România (Banca Românească SA - în continuare "Banca" încadrându-se în această categorie) trebuie:

 • să identifice clienții rezidenți din punct de vedere fiscal într-un alt stat/sau în mai multe state (persoane fizice sau juridice), altul decât România, atât dintre clienţii cu contracte încheiate după 1 ianuarie 2016, cât şi din rândul clienţilor cu contracte existente la acea dată;
 • să raporteze către autoritatea competentă, respectiv A.N.A.F., conturile financiare ale clienţilor care au rezidenţa fiscală într-un alt stat/sau în mai multe state, altul decât România. A.N.A.F. va raporta informația către autoritatea fiscală din ţara/ţările de rezidenţă fiscală a/ale clientului.

4. Cui se aplică cerinţele CRS?

Cerinţele de raportare CRS se aplică clienţilor cu rezidența fiscală în alt stat decât România (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetăţeni cu rezidența fiscală în alt stat decât România) titulari de conturi deschise şi /sau închise la instituţii financiare din România.

5. Termeni utilizaţi conform prevederilor CRS

 • Schimb automat: comunicarea sistematică a unor informaţii predefinite (stabilite de cadrul de reglementare mai sus menţionat) referitoare la rezidenţii fiscali din alte state membre către statul membru de rezidenţă relevant, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite.
 • Jurisdicție raportoare: un stat (jurisdicţie) cu care România sau Uniunea Europeană are un acord în vigoare, în temeiul căruia există obligația respectivului stat de a furniza informaţiile referitoare la conturile financiare. Lista jurisdicţiilor participante este inclusă în Anexa nr. 1 a Ordinului MFP nr. 1939/2016.
 • Persoană care face obiectul raportării / "persoană raportabilă": persoană care prezintă oricare dintre indiciile de raportare / orice persoană rezident fiscal într-o jurisdicție raportoare, care deţine conturi care fac obiectul raportării.
 • Cont care face obiectul raportării / "cont raportabil" reprezintă un cont financiar care este administrat de o instituție financiară raportoare din România şi este deţinut de una sau mai multe persoane raportabile.
 • NIF: numărul de identificare fiscală atribuit de autoritatea fiscală competentă sau echivalentul său funcţional în scopuri de administrare fiscală.
 • Client nedocumentat: client care refuză să furnizeze instituției financiare raportoare toate datele de identificare conform CRS / client pentru care au fost găsite indicii care nu au fost confirmate sau infirmate de către acesta.
 • Autocertificare: declaraţie pe propria răspundere.
 • "Modificare a circumstanţelor": orice modificare care are drept rezultat adăugarea de informaţii relevante privind statutul fiscal al unei persoane sau intră, în alt mod, în contradicţie cu statutul fiscal al persoanei respective.

6. Care sunt indiciile care stabilesc caracterul de "persoană care face obiectul raportării"?

Indiciile sunt informaţii oferite de clienţi care pot conduce la încadrarea ca persoană raportabilă a unei persoane fizice sau persoane juridice.

Pentru persoane fizice:

 • Cetăţenia sau rezidenţa într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România;
 • Adresa de corespondenţă sau de rezidenţă actuală, inclusiv o căsuţă poştală, într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România;
 • Unul sau mai multe numere de telefon într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România şi niciun număr de telefon în România;
 • Instrucţiunile permanente (cu privire la conturi financiare altele decât conturile de depozit) de a transfera fonduri într-un cont administrat într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România;
 • Împuternicire sau o delegare de semnătură valabilă, acordată unei persoane cu adresa într-o jurisdicţie raportoare;
 • Adresă purtând menţiunea "post-restant" sau "în atenţia" într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România.

Pentru persoane juridice:

 • Rezidenţa într-o jurisdicţie raportoare, alta decât România (loc de înregistrare, constituire sau o altă adresă într-un alt stat - adresa de corespondenţă);
 • Persoana/persoanele identificate ca beneficiari reali ai persoanei juridice întrunesc unul dintre indiciile menționate mai sus.

7. Când este o persoană considerată a fi o persoană raportabilă, conform CRS?

Identificarea oricăruia dintre indiciile menţionate anterior de către Bancă nu va conduce la încadrarea automată a clienţilor ca persoane raportabile, ci se vor solicita acestora informaţii specifice sau documente suplimentare justificative, pe baza cărora se va determina situaţia fiecărui client în parte. Va fi astfel necesară o confirmare a informaţiei, prin prezentarea de către fiecare client a următoarelor documente, la solicitarea Băncii:

 • o autocertificare, sub forma unei declaraţii pe propria răspundere, în scopul verificării şi respectiv a confirmării (dacă este cazul) a datelor şi a informaţiilor deţinute de Bancă;
 • documente justificative în vederea sprijinirii informaţiilor furnizate prin documentul de autocertificare menţionat anterior.

Informaţiile şi/sau documentele vor fi prezentate Băncii în termenul solicitat.

În cazul în care datele de identificare se modifică (modificări ale circumstanţelor), putând astfel afecta statutul persoanei din punct de vedere al regulilor CRS, acestea sunt necesare a fi aduse la cunoştinţa Băncii.

Clienţii care vor fi încadraţi ca fiind nedocumentaţi se vor raporta, de asemenea, către A.N.A.F.

8. Care sunt categoriile de informații care sunt supuse raportării către ANAF?

În conformitate cu Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Românească S.A. colectează datele cu caracter personal ale clienţilor săi, prevăzute la art. 291 alin. 4 şi Ordinul MFP nr. 1939/2016 art. 6, în scopul selectării şi transferării acestora în conformitate cu prevederile art. 62 şi ale Capitolului I, Titlul X din aceeaşi lege. Banca are astfel obligația să raporteze către ANAF următoarele informații generale referitoare la fiecare cont raportabil:

a) în cazul unei persoane fizice care este titular de cont şi persoană raportabilă: numele, adresa, jurisdicția de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) precum şi data şi locul nașterii;

b) în cazul unei entităţi care este titular de cont şi persoană raportabilă: denumirea, adresa, jurisdicţia de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);

c) în cazul unei entităţi care este titular de cont şi care este identificată ca având una sau mai multe persoane care controlează şi care fac obiectul raportării:

1. numele, adresa, jurisdicţia de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale entităţii; şi

2. numele, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă şi numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor şi data şi locul naşterii fiecărei persoane raportabile;

d) numărul de cont;

e) soldul sau valoarea contului la sfârșitul anului calendaristic pentru care se face raportarea sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului, valoarea ultimei tranzacţii imediat înainte de închiderea contului;

f) în cazul oricărui cont de custodie: informații referitoare la suma totală brută a dobânzilor/dividendelor/altor venituri generate în legătură cu activele deținute în cont, plătite sau creditate în contul respectiv sau în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic, precum şi suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare plătite sau creditate în cont în cursul anului în legătură cu care instituţia financiară raportoare a acţionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al titularului de cont;

g) în cazul oricărui cont de depozit: cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic;

h) pentru alte tipuri de conturi: cuantumul brut total plătit sau creditat titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic în legătură cu care instituţia financiară raportoare este debitoare sau datoare să îl plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic.

În toate cazurile:

 • informaţiile menţionate mai sus se vor exprima în moneda în care este exprimată fiecare sumă în parte;
 • raportarea informaţiilor cu caracter de date personale sau de natura secretului bancar sunt raportate către A.N.A.F. anual, în anul calendaristic următor anului la care se referă informaţiile.

9. Cum se realizează raportarea?

Raportarea către A.N.A.F se va face anual, până la data de 15 mai a fiecărui an, cu informaţii pentru anul fiscal precedent. Prima raportare se va realiza în 15 mai 2017.

În acest context, persoanele fizice şi juridice deţinătoare de conturi supuse raportării trebuie să se asigure că îşi îndeplinesc obligaţiile fiscale în ţara de rezidenţă, informaţiile de natura financiară devenind acum vizibile pentru autoritățile fiscale competente.


10.
Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului

?n contextul în care Clientul Băncii este contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, Banca va raporta către A.N.A.F. informaţiile solicitate în baza dispoziţiilor legale mai sus menţionate şi conform procedurii reglementate prin Ordinul MFP nr. 1939/2016.

Datele cu caracter personal ale Clienţilor săi - numele, adresa, numărul (numerele) de identificare fiscală, data şi locul naşterii, numărul(ele) de cont - aşa cum sunt definite de Regulamentul (UE) 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, au fost obţinute cu ocazia deschiderii contului/conturilor la Bancă, in vederea aplicarii masurilor privind cunoasterea clientele, conform cerintelor Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului si Regulamentului BNR nr.2/2019.

?n vederea realizării scopurilor menţionate, Banca va prelucra datele personale ale clienţilor pe toată perioada contractuala, inclusiv pe durata de arhivare a datelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopul derulării raporturilor contractuale dintre Client, în calitate de utilizator de servicii şi Bancă, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă incidentă în materie.

Clienţii Băncii persoane fizice beneficiază de drepturile prevăzute de Regulamentului (UE) 679/2016: dreptul la informare, de acces la date, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de rectificare şi de opoziţie, dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționare a prelucrării, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a isi retrage consimtamantul, dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Bancii Romanesti din strada George Constantinescu nr. 3, etajele 2 și 3 sect. 2, București, 020339.

Daca aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale, puteti consulta Politica de Confidentialitate si vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: dpo@brom.ro sau ne puteți apela si la numerele de telefon 40 21 305.9000; +40 21 304.8136.