Ce este FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din SUA denumită "Legea privind Conformarea Fiscală aplicabilă Conturilor din Străinătate", care impune raportarea de către instituţiile financiare străine (înregistrate într-o altă ţară decât SUA) a clienţilor SUA, inclusiv a celor care trăiesc în afara graniţelor SUA, către Autoritaţile fiscale americane (IRS - Internal Revenue Service).

FATCA a fost implementată în cadrul naţional de reglementare prin Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015. Alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează obligaţia instituţiilor financiare de a furniza autorităţii fiscale competente - A.N.A.F. informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, cuprind şi:

  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (art. 62);
  • Ordinul MFP nr. 1939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare non-raportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţa fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat.

De când se aplică FATCA?

FATCA se aplică de la 1 iulie 2014.


Care este scopul FATCA?

FATCA a fost emisă în scopul prevenirii evaziunii fiscale, prin evitarea plăţii impozitelor de către contribuabilii americani, utilizând conturi deschise la instituţii financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiţii de tip off-shore.

Conform cerinţelor FATCA, instituţiile financiare din afara SUA (Banca Românească SA - în continuare "Banca" încadrându-se în această categorie) trebuie:

• să identifice şi să obţină informaţii cu privire la clienţii care ar putea fi încadraţi drept persoane SUA, pe baza unor criterii specifice, denumite generic "US indicia" (indicii SUA). Aceste informaţii sunt necesare pentru a stabili care sunt clienţii SUA raportabili;

• să raporteze anual autorităţilor fiscale americane, informaţii specifice legate de conturile deschise/închise de rezidenţi americani, entităţi străine cu acţionariat substanţial american, precum şi clienţii clasificaţi drept "nedocumentaţi/recalcitranţi". ?ntrucât România a implementat FATCA în cadrul naţional de reglementare, Banca va raporta anual informaţiile anterior menţionate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF.


Cui se aplică cerinţele FATCA?

Cerinţele FATCA se aplică clienţilor SUA (persoane fizice sau persoane juridice controlate de cetăţeni SUA), indiferent dacă se află în interiorul sau în afara graniţelor SUA.

Termeni utilizaţi conform prevederilor FATCA

Persoană SUA:

  • cetăţean sau o persoană fizică rezidentă în SUA;
  • un parteneriat sau o corporaţie organizată în SUA sau în baza legilor SUA sau din orice stat al acestora;
  • un trust, dacă: (i) o instanţă din SUA ar avea autoritatea în baza legii aplicabile de a emite ordine sau hotărâri judecătoreşti referitoare în mod substanţial la toate aspectele legate de administrarea trustului şi (ii) una sau mai multe persoane din SUA au autoritatea de a controla toate deciziile substanţiale ale trustului sau un patrimoniu succesoral al unei persoane decedate care a fost cetăţean sau rezident al SUA (conform Codului Intern al Veniturilor al SUA).

Ce sunt indiciile SUA (US indicia)?

Indiciile SUA sunt informaţii oferite de clienţi care pot conduce la încadrarea ca persoană SUA a unei persoane fizice sau persoane juridice.

- Pentru persoanele fizice aceste indicii sunt:

• Cetăţenie SUA sau rezidenţă SUA (aceasta include deţinerea unei Cărţi Verzi eliberate de autorităţile din SUA);

• Locul de naştere este SUA;

• Adresa actuală (de corespondenţă, de domiciliu, de reşedinţă, căsuţă poştală - PO Box) este în SUA;

• Unica adresă a persoanei, deţinută de bancă, este o adresă "în grija" sau "păstrare de corespondenţă";

• Un număr de telefon din SUA;

• O procură sau un drept de semnătură, valabile în prezent, acordate unei persoane cu adresă din SUA (de domiciliu, de reşedinţă, poştală);

• Ordine permanente de transfer de fonduri de la un cont deţinut de Bancă către un cont din SUA.

- Pentru persoanele juridice, aceste indicii sunt:

• Entitatea este înfiinţată în SUA;

• Entitatea are sediul social sau adresa de corespondenţă în SUA;

• Entitatea are acţionari direcţi/indirecţi/persoane care o controlează (persoane fizice sau entităţi) SUA.

Identificarea oricăruia dintre aceste indicii de către Bancă nu conduce la încadrarea automată ca persoană SUA, ci se vor solicita clienţilor informaţii specifice sau documente suplimentare justificative, pe baza cărora se va determina situaţia fiecărui client în parte. Informaţiile şi/sau documentele vor fi prezentate Băncii în termenul solicitat.

Pentru mai multe informaţii se poate accesa web site-ul www.irs.gov în vederea verificării eventualei încadrări la status-ul de Persoana SUA şi/sau rezident SUA în scopuri fiscale.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Românească S.A. colectează datele cu caracter personal prevăzute la art. 291, alin. 4 ale clienţilor săi, în scopul selectării şi transferării acestora în conformitate cu prevederile art.62 şi ale capitolului I, titlul X din aceeaşi lege. Aceste informaţii sunt:

1.a. numele, adresa şi numărul de identificare fiscală (TIN) din SUA ale fiecărei Persoane SUA care este Titular de Cont (sau data naşterii);

1.b. numele, adresa şi numărul de identificare fiscală (TIN) din SUA ale unei entităţi şi ale fiecărei Persoane SUA dacă este vorba de o Entitate din afara SUA care este identificată ca având una sau mai multe persoane care exercită controlul asupra entităţii respective care este (sunt) Persoana(e) SUA;

2. numărul de cont;

3. soldul sau valoarea contului deţinut de Titularul de cont la sfârşitul anului calendaristic sau, dacă respectivul cont a fost închis în timpul anului respectiv, valoarea ultimei tranzacţii imediat înainte de închiderea contului;

4. suma totală brută a dobânzii/dividendelor/altor venituri generate cu privire la activele deţinute în cont/câştigurile totale brute din vânzarea sau răscumpărarea de proprietăţi, plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic;

5. suma plăţilor către fiecare instituţie financiară neparticipantă.

Ce înseamnă SUA/US?

SUA/US înseamnă Statele Unite ale Americii, inclusiv Statele sale, dar nu include Teritoriile SUA (Samoa Americană, Federaţia Insulelor Nordice Mariana, Guam, Federaţia Puerto Rico sau Insulele Virgine ale Statelor Unite).

Ce este numărul de identificare al contribuabilului?

Numărul federal de identificare al contribuabilului din SUA (TIN - Taxpayer Identification Number); în cazul persoanelor fizice TIN-ul este numit SSN (Social Security Number), iar în cazul persoanelor juridice se numeşte EIN (Employer Identification Number).

Ce este o Non-Financial Foreign Entity (NFFE)?

O NFFE este o entitate juridică din afara SUA care nu este o instituţie financiară. Există două categorii de NFFE:

  • Active NFFE, sunt entităţi implicate în tranzacţii active sau afaceri (producţie, industrie, servicii nefinanciare etc.) unde mai puţin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. Acesta este un status FATCA.

De exemplu, o fabrică de confecţii produce îmbrăcăminte şi nu are alt venit în afara celui obţinut din această activitate.

  • Pasive NFFE, entităţile care au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevenţe, anuităţi). Acesta este un status FATCA.

De exemplu, o fabrică de confecţii are un portofoliu larg de investiţii şi realizează venituri mai mari din investiţii financiare decât din activitatea de afaceri.

Client nedocumentat/recalcitrant - client (pentru) care, în vederea aplicării FATCA de către Bancă:

  • nu a răspuns cererii de completare a documentaţiei FATCA,
  • au fost găsite Indicii SUA referitoare la Client şi aceste indicii nu au fost confirmate sau infirmate de către Client.

Clienţii care vor fi încadraţi ca fiind nedocumentaţi/recalcitranţi se vor raporta, de asemenea, către ANAF.

Formulare utilizate în cazul în care există un indiciu SUA


Persoane fizice:

Formularul W-9 - Request for Taxpayer Identification Number and Certification (cererea de număr de identificare fiscală) - este un document al Serviciului Fiscal al SUA (Internal Revenue Service - IRS) ce va fi completat de clientul persoană fizică în vederea confirmării şi certificării faptului că este plătitor de taxe în SUA. Instrucţiunile de completare a formularului W-9 sunt disponibile pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf

Formularul W-8BEN - Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding - are scopul de a identifica beneficiarii reali non-SUA ai conturilor şi tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice pentru a certifica că nu sunt impozabile în SUA. Instrucţiunile de completare a formularului W-8BEN sunt disponibile pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf


Persoane juridice:

Formularul W-9 - Request for Taxpayer Identification Number and Certification (cererea de număr de identificare fiscală) - este un document al Serviciului Fiscal al SUA (IRS) ce va fi completat de clientul persoană juridică în vederea confirmării şi certificării faptului că este plătitor de taxe în SUA. Instrucţiunile de completare a formularului W-9 sunt disponibile pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Formularul W-8BEN-E - Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding Reporting (Entities) - are scopul de a identifica beneficiarii reali non-SUA ai conturilor şi tranzacţiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice pentru a certifica că beneficiarii reali nu sunt impozabili în SUA. Instrucţiunile de completare a formularului W-8BEN-E sunt disponibile pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului

?n contextul în care Clientul Băncii este contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, Banca va raporta către A.N.A.F. informaţiile solicitate în baza dispoziţiilor legale mai sus menţionate şi conform procedurii reglementate prin Ordinul MFP nr. 1939/2016.

Datele cu caracter personal ale Clienţilor săi - numele, adresa, numărul (numerele) de identificare fiscală, data şi locul naşterii, numărul(ele) de cont - aşa cum sunt definite de Regulamentul (UE) 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, au fost obţinute cu ocazia deschiderii contului/conturilor la Bancă, in vederea aplicarii masurilor privind cunoasterea clientele, conform cerintelor Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului si Regulamentului BNR nr.2/2019.

?n vederea realizării scopurilor menţionate, Banca va prelucra datele personale ale clienţilor pe toată perioada contractuala, inclusiv pe durata de arhivare a datelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în scopul derulării raporturilor contractuale dintre Client, în calitate de utilizator de servicii şi Bancă, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă incidentă în materie.

Clienţii Băncii persoane fizice beneficiază de drepturile prevăzute de Regulamentului (UE) 679/2016: dreptul la informare, de acces la date, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de rectificare şi de opoziţie, dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționare a prelucrării, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de a isi retrage consimtamantul, dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Bancii Romanesti din strada George Constantinescu nr. 3, etajele 2 și 3 sect. 2, București, 020339.

Daca aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale, puteti consulta Politica de Confidentialitate si vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: dpo@brom.ro sau ne puteți apela si la numerele de telefon 40 21 305.9000; +40 21 304.8136.

Certificatul Withholding al Băncii Româneşti S.A. (formularul W8) poate fi obţinut accesând acest link.