Guvernanţă Corporativă

Politica privind cadrul de administrare a activității Băncii defineşte principiile cheie care trebuie aplicate pentru a asigura un cadru de administrare şi supraveghere adecvat, corespunzător structurii, activităţii şi riscurilor aferente Băncii şi având în vedere natura, dimensiunea şi complexitatea riscurilor la care aceasta este expusă.


Cerinţa privind cadrul de administrare este aplicabila institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementează, la nivel individual şi/sau consolidat cadrul general pentru:

 • administrarea activitatii institutiilor de credit;
 • procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri;
 • conditiile de externalizarea a activitatilor.


Cadrul de administrare a activității Bancii se refera la responsabilitatile organului de conducere a acesteia in ceea ce priveste:

 • stabilirea obiectivelor de afaceri;
 • stabilirea strategiilor privind riscurile si a profilului de risc al Bancii;
 • stabilirea modului de administrare al activitatilor Bancii, prin includerea unor responsabilitati, limite de competenta si linii de raportare adecvate;
 • stabilirea cadrului aferent Controlului Intern;


Cadrul general al Băncii este organizat in baza urmatoarelor reglementari, fara a se limita la acestea:

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (legea bancara), aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;
 • Actul Constitutiv al Bancii;
 • Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit;
 • Regulamentul (UE) Nr. 575/2013 al Parlamentului European privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții;
 • Instrucţiunile Băncii Naționale a României din data de 29.12.2017 privind publicarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Instrucțiunile Băncii Naționale a României din 28.10.2015 asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidențialității și asupra frecvenței de publicare specificate în articolele 432 alineatul (1), 432 alineatul (2) și 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Instrucțiunile Băncii Naționale a României din data de 29.12.2017 privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr.575/2013 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,

Pentru a asigura functionarea sa in linie cu cerintele cadrului de administrare, Banca isi desfasoara activitatea in baza unui sistem de reglementari interne specifice (strategii, politici, norme, proceduri, etc.).


Cadrul de administrare a activității Bancii include cel putin urmatoarele:

A) structura organizatorică a Bancii şi delegarea responsabilităţilor funcţionale în cadrul acesteia, precum şi poziţia bancii în cadrul Grupului EximBank din perspectiva structurilor semnificative şi a liniilor de raportare ale acestora;

B) responsabilităţile ce revin organului de conducere a Bancii;

C) cadrul aferent controlului intern al Bancii;

D) cadrul intern de reglementare al Băncii;

E) sistemele informaţionale şi continuitatea activităţii;

F) cerinţele de transparenţă.