Guvernanţă Corporativă

Politica privind cadrul de administrare a Băncii defineşte principiile cheie care trebuie aplicate pentru a asigura un cadru de administrare şi supraveghere adecvat, corespunzător structurii, activităţii şi riscurilor aferente Băncii.


Cadrul de administrare a Băncii se referă la responsabilitătile organului de conducere a acestora în ceea ce priveşte:

 • stabilirea obiectivelor de afaceri;
 • stabilirea strategiilor privind riscurile si a profilului de risc al Băncii;
 • stabilirea modului de administrare al activităților Băncii, prin includerea unor responsabilități, limite de competență si linii de raporate adecvate;
 • stabilirea cadrului aferent Controlului Intern.


Cadrul general al Băncii este organizat în baza următoarelor reglementări, fără a se limita la acestea:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului (legea bancară), aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;
 • Actul Constitutiv al Băncii;
 • Regulamentul Băncii Naționale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit;
 • Regulamentul (UE) Nr. 575/2013 al Parlamentului European privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții;
 • Instrucţiunile Băncii Naționale a României din data de 29.12.2017 privind publicarea indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) în completarea informațiilor privind administrarea riscului de lichiditate în temeiul articolului 435 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Instrucțiunile Băncii Naționale a României din 28.10.2015 asupra pragului de semnificație, al proprietății și confidențialității și asupra frecvenței de publicare specificate în articolele 432 alineatul (1), 432 alineatul (2) și 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • Instrucțiunile Băncii Naționale a României din data de 29.12.2017 privind cerințele de publicare în temeiul părții a opta din Regulamentul (UE) nr.575/2013 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Pentru a asigura funcționarea sa în linie cu cerințele cadrului de administrare, Banca îşi desfăşoară activitatea în baza unui sistem de reglementări interne specifice (strategii, politici, norme, proceduri, etc.)


Cadrul de administrare al Băncii include cel puțin următoarele:

A) structura organizatorică a Bancii şi delegarea responsabilităţilor funcţionale în cadrul acesteia;
B) responsabilităţile ce revin organului de conducere a Băncii;
C) cadrul aferent controlului intern al Băncii;
D) cadrul intern de reglementare al Băncii.