Înainte de a completa și de a transmite Băncii solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată, solicitantul este rugat să parcurgă toate informațiile din prezenta secțiune. Transmiterea solicitării echivalează cu luarea la cunoștintă și, acolo unde este cazul, cu acceptarea de către solicitant a celor enumerate mai jos:


DETALII IMPORTANTE:

 • OUG nr. 90/2022 stabilește următoarele criterii cumulative de eligibilitate aplicabile în cazul fiecărei solicitări de suspendare:

  (1) Solicitantul deține calitatea de debitor (i.e. împrumutat) al Băncii;

  (2) Creditul pentru care se solicită amânarea obligațiilor de plată a fost acordat până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv, iar scadența finală a creditului este ulterioară datei solicitării de suspendare;

  (3) Creditul pentru care se solicită amânarea obligațiilor de plată nu se încadrează în categoria facilităților de credit revolving, inclusiv a celor de tipul cardurilor de credit, a descoperitului de cont și a liniilor de credit;

  (4) La data solicitării suspendării obligațiilor de plată, creditul nu înregistrează restanțe curente și nici nu au fost înregistrate restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației la plată;

  (5) La data solicitării de suspendare, solicitantul nu se afla în incapacitate de plată [i.e. solicitantul nu este în măsură să-și achite obligatiile ajunse la scadență și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor];

  (6) În ultimele 3 luni anterioare solicitării de suspendare, cheltuielile medii lunare ale solicitantului au crescut cu minim 25% ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, comparativ cu perioada similară a anului 2021;

  (7) La data solicitării de suspendare, solicitantul nu beneficiază de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat(ă), de comun acord cu Banca, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 90/2022;

  (8) Solicitarea de suspendare este depusă la Bancă cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către Banca Națională a României a reglementărilor prevăzute de art. 7 din OUG nr. 90/2022, respectiv până la data de 27.09.2022;

  (9) Solicitarea de suspendare indică o perioadă de suspendare cuprinsă între 1 lună și 9 luni;

  (10) Solicitarea de suspendare este însoțită de: (a) declarațiile pe proprie răspundere prevăzute de art. 6 din OUG nr. 90/2022 și de (b) acordul(rile) codebitorului(lor) și/sau al(e) garantului(ților), în cazul în care există codebitor(i) și/sau garanț(i).
 • Potrivit OUG nr. 90/2022:

  (a) prelungirea duratei creditului cu perioada suspendării obligației de plată nu poate depăși limita de vârstă prevazută de normele interne de creditare ale Băncii;

  (b) solicitantul poate beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare credit, indiferent de numărul de luni de amânare;

  (c) în cazul în care Banca aprobă solicitarea de suspendare, dobânda amânată la plată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare; capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata ramasă până la noua maturitate a creditului, ulterior perioadei de suspendare. Prin excepție, în cazul creditelor Prima/Noua Casă, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Acest regim nu se aplică plăților scadente în perioada de amânare la plată potrivit Ordonanței de urgență nr. 90/2022, aferente creanței prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare;

  (d) modificarea contractului de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale;

  (e) în cazul în care Banca aprobă solicitarea de suspendare, efectele modificării contractului de credit se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror altor părți ale contractului de credit astfel modificat;

  (f) Banca comunică solicitantului decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a solicitării de suspendare;

  (g) În situația aprobării solicitării de suspendare, Banca notifică solicitantului modificarea clauzelor contractuale împreună cu noul grafic de rambursare a creditului și cu, în cazul creditului "Prima Casă"/"Noua Casă", graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate.
 • În cazul aprobării solicitării de suspendare, valoarea totală de rambursat va crește, așa cum rezultă din exemplul de calcul ilustrat mai jos:

Credit de nevoi personale fără ipotecă
Sold existent 30.000 Lei
Nr. luni până la maturitate 36
Rata de dobândă 5.9%
Obligația lunară de plată 911 Lei
Suma totală de rambursat 32,807 Lei
Nr. luni de suspendare 9
După aprobarea facilității de suspendare:
Obligația lunară de plată 952 Lei
Nr. luni până la maturitate 45
Suma totală de rambursat 34,258 LeiCredit "Prima Casă"/"Noua Casă"
Sold existent 200.000 Lei
Nr. luni până la maturitate 240
Rata de dobândă 5.10%
Obligația lunară de plată 1,331 Lei
Suma totală de rambursat 319,436 Lei
Nr. luni de suspendare 9
După aprobarea facilității de suspendare:
Obligația lunară aferentă creditul existent 1,331 Lei
Nr. luni până la maturitate 249
Obligația lunară aferentă noului credit, rambursabilă în 60 luni 128 Lei
Suma totală de rambursat 327,086 Lei
 • În cazul aprobării solicitării de suspendare, Banca raportează suspendarea plății ratelor către Centrala Riscului de Credit și către Biroul de Credit.
 • Vă rugăm să vă asigurați că furnizați datele cerute în toate câmpurile formularului și că folosiți datele de contact (număr de telefon și adresa e-mail) declarate în relația cu Banca. Decizia de respingere sau de aprobare a solicitării de suspendare și modificarea clauzelor contractuale plus noul grafic de rambursare și, după caz, graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate se va comunica, respectiv notifica utilizând adresa de e-mail declarată în relația cu Banca.

Pentru o simulare de calcul adaptată situației dumneavoastră, care să vă permită evaluarea impactului financiar în ceea ce privește obligațiile de plată viitoare, vă invităm să ne contactați la +40 21 304.8004 sau să vizitați orice sucursală a Băncii.


FORMULARE UTILE:Completați numarul de telefon declarat in relația cu Banca Românească

Completați adresa de e-mail declarată in relația cu Banca Românească

Asigurați-vă că ați furnizat datele cerute în câmpurile obligatorii, marcate cu * (nu veți putea trimite acest formular fără a completa aceste date. Folosiți datele de contact (nume, telefon, adresă e-mail) declarate în relația cu Banca.

Vă rugăm ca pentru fiecare credit detinut pentru care se doreste implementarea suspendarii la plata, să completati cate o cerere deoarece, prin completarea unei singure cereri, facilitatea de suspendare rate se va aplica fiecarei categorii de credite eligibile in parte, pe care le detineți la Banca Romaneasca (Credite de nevoi personale/ Credite ipotecare/ Credit Prima Casa/Noua Casa).

* câmp obligatoriu