1. Descriere

Sunt granturi destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii
  realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii.
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentrureabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

2. Valoare grant

 • Intre 50 000 si 200 000 de euro.
 • Contribuție proprie: inimum 15% din valoarea proiectului cu excepția Regiunii București-Ilfov unde valoarea cofinanțării este minimum 30% din valoarea proiectului.

3. Criterii de eligibilitate

IMM-uri care:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare
  au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității. operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea).
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București - Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare.
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

4. Domenii de activitate eligibile

Conform Anexa 3 din secțiunea anexe aferente schemelor de finanțare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699.

5. Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor.
 • cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități.
 • cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe.
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, material sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență.
 • cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea/ extinderea și/ sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa.
 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora.
 • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

6. Implementare

Clientul/Beneficiarul Grantului:

 • Va pregăti informațiile și documentele necesarepentru întocmirea cererii de finanțare (incluzând Declarația privind încadrarea în categoria IMM).
 • Va depune cererea de finanțare online în aplicația dezvoltată de catre MEEMA în colaborare cu STS. La depunerea cererii de finanțare va indica Banca Românească prin care dorește să deruleze proiectul (va alege dintre băncile selectate în program).
 • După ce va fi evaluat și selectat pentru finanțare, va semna cu MEEMA, prin intermediul Agenției pentru IMM contractul de finanțare nerambursabil, în cadrul căruia va stabili și modalitatea de implementare (prin mecanism de rambursare sau prin mecanism de decontare a cererilor de plată).
 • Dacă este cazul, va solicita Băncii Românești credite de prefinanțare și/sau cofinanțare a proiectului.

După semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, va începe implementarea proiectului:

 • Va derula achizițiile în cadrul proiectului, în baza unor proceduri de achiziție, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/08.08.2016 privind Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.
 • Va semna contracte comerciale cu furnizorii selectați.
 • Va efectua cheltuielile în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat.
 • Va transmite la MEEMA cererile de rambursare/plată. În funcție de banca selectată de către client, MEEMA va transfera granturile către acesta.
 • Banca, în baza Convenției încheiate cu MEEMA, va face plăți din grant către client pe baza aprobării cererilor de rambursare/plată avizate de către MEEMA, în termen de maximum 7 zile.
 • Va transmite la MEEMA un raport de progres în termen de maximum 180 zile de la primirea granturilor în cont.
 • Va transmite la MEEMA, anual, pe perioada de durabilitate a proiectului (3 ani de la finalizarea implementării) rapoarte de durabilitate privind proiectul.

Pentru detalii, așteptăm mesajele dvs. pe adresa GranturiGuvernamentale@brom.ro.