ACTUALIZARE 20 IULIE 2021:

Perioada de înscriere a firmelor în schema de ajutor HoReCa - compensare de 20% din diferența de cifră de afaceri între 2019 și 2020 va fi prelungită cu o săptămână, până la 26 iulie 2021 - conform anunțului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.


Link-uri utile:

Anunț prelungire perioadă pentru înscrierile la măsura HoReCa:
http://economie.gov.ro/perioada-pentru-inscrierile-la-masura-horeca-se-prelunegeste-cu-o-saptamana?fbclid=IwAR2WYTWjLyz8jU42AdapiqFmGU-eE4Wi76qYvLhvT10YOmFmnXOizomM5Y0

Detalii procedură HoReCa:
http://economie.gov.ro/actualizare-procedura-horeca?fbclid=IwAR0PqkAs7lR0Atl1huG4W3za_gkkG2ED1zgSmAaMwtDqW3gm37-SzpPTI-g

___________________________________________

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a admis oferta de parteneriat de la Banca Românească în vederea implementării schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 224 din 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar firmelor din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente

Anuntul Ministerului: http://economie.gov.ro/anunt-selectie-banci-oug-224-2020.

Suntem la dispoziția firmelor interesate la GranturiGuvernamentale@brom.ro.
Obiectivul schemei de ajutor de stat

Obiectivul schemei de ajutor de stat este acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Sume de până la 800.000 euro

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare, suma maximă pe care o poate primi în cadrul Schemei nu poate depăși 800.000 euro/întreprindere unică.

Un beneficiar care a primit deja un grant în cadrul Măsurilor 1 sau 2 mai poate aplica în cadrul Schemei HORECA.

Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secţiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum şi cu ajutoare acordate în temeiul altor secţiuni ale comunicării, în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.

Bugetul schemei este de 2,5 miliarde de lei (credite de angajament), iar creditul bugetar curent este de 1 miliard de lei.

Criterii de acordare

Bugetul schemei de ajutor se va distribui tuturor beneficiarilor eligibili care aplică - definiția întreprinderii în dificultate a fost preluată de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108.

Ajutorul de stat se acordă pentru:

  • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590,
  • structuri/unități de alimentaţie înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630,
  • organizatori de evenimente înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 8230,
  • agenţii de turism licenţiate, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990,
  • ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, pentru activităţi autorizate conform codului CAEN Rev 2 7990.

Valoarea granturilor acordate va fi limitată la maximum 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN Rev 2 menționate mai sus.

Baza de calcul reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
  • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul al ajutorului, va trebui certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/ membră al/ a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/ selectată şi remunerat/ remunerată de către beneficiar, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/ autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/ selectată şi remunerat/ remunerată de către beneficiar.

Perioada de derulare Schema de ajutor de stat

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Prin implementarea acestei măsuri se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 30.000 de beneficiari. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

Procedura de înscriere în cadrul Schemei

Înscrierea în cadrul Schemei (creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării) se fac on-line, aici: http://www.granturi.imm.gov.ro.

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la Schemă postate pe site-ul pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, efectuare plăți, monitorizare), precum și în contul creat la înscriere.

Conform instrucțiunilor autorităților, înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape:

a) Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele întreprinderii eligibile.

Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare, vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, vor încărca declarații pe proprie răspundere (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici: http://www.economie.gov.ro/aparat-propriu/mediul-de-afaceri.

Suntem la dispoziția firmelor interesate la GranturiGuvernamentale@brom.ro.